Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett kontantbidrag som kan ansökas hos kommunen. Du som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning eller du som har funktionsnedsättning och som behöver anpassa din permanentbostad kan ansöka om bidraget. Bidrag lämnas för sådana fasta åtgärder som är nödvändiga för att klara vanliga boendefunktioner. Det kan exempelvis vara att komma in och ut ur bostaden, förflytta sig inom bostaden, laga mat samt sköta sin hygien.

Några exempel på anpassningsåtgärder som människor med funktionsnedsättningar vidtagit efter att de erhållit beslut om bostadsanpassningsbidrag är:

  • Borttagande av trösklar
  • Uppsättande av stödhandtag
  • Ramp vid entré
  • Hissinstallationer
  • Automatiska dörröppnare
  • Belysningsanpassningar

Bidragets storlek

Det finns inget kostnadstak för bostadsanpassningsbidrag utan bidraget lämnas till en skälig kostnad för åtgärder som är nödvändiga för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. 

Fastighetsägarens medgivande

Om du har beviljats bostadsanpassningsbidrag för sökt åtgärd innebär det att kommunen prövat din rätt till bidrag men inte om du har tillåtelse att utföra åtgärden. Bostadsanpassningsbidrag innebär oftast ett ingrepp i, eller i anslutning till, din bostad och kräver oftast fastighetsägarens medgivande. När du fått ditt beslut om bostadsanpassningsbidrag bör du innan du beställer, eller genomför, åtgärden kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättstyrelse för att få till ett skriftligt medgivande om att den beviljade anpassningsåtgärden får utföras. Vi rekommenderar dig att inhämtar ett medgivande som befriar dig från återställning vid flytt eller när anpassningen av annan orsak inte längre nyttjas.

Återställningsbidrag

För att öka viljan hos fastighetsägare till att samtycka till anpassningsåtgärd finns det ett återställningsbidrag. Detta bidrag kan, under vissa förutsättningar, lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrättshus. Återställningsansökan med information och villkor för återställningsbidrag finner du i till höger på sidan. 

Begränsningar i bidraget

Det går inte att få bidrag om behovet går att lösa med tekniska hjälpmedel, inte heller om funktionshindret är tillfälligt eller om åtgärden behöver göras av andra orsaker än funktionshindret såsom normalt fastighetsunderhåll eller byggnadstekniska brister.

Köp eller byte av bostad

Det är viktigt att du väljer bostad med stor omsorg för att få bostadsanpassningsbidrag.
Om åtgärderna är kostnadskrävande och behovet av åtgärderna stod klart när sökanden flyttade till sin nya bostad krävs det särskilda skäl för valet av bostad för att bostadsanpassningsbidrag ska bifallas. Ett skäl kan vara att bostaden ligger nära en vårdinrättning som den boende bör ha tillgång till. Läs mer om särskilda skäl på Boverkets hemsida. 

Reparation och service

Du kan få bidrag för reparation och service av tekniskt avancerad utrustning som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Det handlar om utrustning såsom automatisk dörröppnare, hissar höj och sänkbara köksskåp, spol och torktoaletter m.m. För övriga anpassningsutrustningar såsom ledstänger, ramper, duschkabiner m.m. lämnas inte reparationsbidrag då dessa åtgärder betraktas som normalt bostadsunderhåll som, i normalfallet ska skötas av dig som är ägare av utrustning. Ett undantag finns dock, du kan få reparationsbidrag för dessa åtgärder eller liknade om skadan uppstått eller beror på onormalt slitage till följd av din funktionsnedsättning.

Bidrag kan aldrig ges om skadan beror på vanvård, onormalt användande, vandalisering eller att serviceanvisningar inte har följts. I sådana fall måste du själv (eller din hemförsäkring) bekosta reparationen.

Du anlitar entreprenör för reparationsåtgärden och ansöker om reparationsbidrag. Till din ansökan ska du bifoga kopia på fakturan för reparationen. Ansökningsblankett för reparationsåtgärder finner du till höger på sidan.

Hur du ansöker

Du ansöker om bidraget på vår ansökningsblankett som du finner till höger på sidan. Du kan också ta kontakt med vår handläggare som kan skicka hem ansökningsblankett till dig.

Till din ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker din funktionsnedsättning och ditt behov av anpassningsåtgärden. Kommunens arbetsterapeuter kan vara dig behjälplig med att utfärda intyget och stötta dig i att precisera önskemål som kan avhjälpa din problematik. Du når kommunens arbetsterapeuter genom att ringa till kommunens växel på 0454-810 00 och där be om att få bli kopplad till en arbetsterapeut. Även andra yrkeskategorier såsom sjukgymnast, läkare eller andra mediciniska sakkunniga kan styrka ditt behov av anpassning och funktionsnedsättning. Därmed kan även dessa yrkeskategorier upprätta intyget för dig. Vid borttagande av trösklar behövs inget intyg om behovet av åtgärden är uppenbar.

Till din ansökan ska du också om möjligt bifoga kostnadsberäkningar, offert och eventuella ritningar. I annat fall inhämtar kommunen dessa handlingar och uppgifter. 

Så behandlar kommunen din ansökan

När din ansökan inkommit till kommunen går handläggaren genom den och de bifogade handlingarna. Om handlingar saknas begärs komplettering. Många gånger kan det krävas att handläggaren gör ett hembesök hos dig för att kunna fastställa bidragets storlek eller för att kunna bedöma om sökta åtgärderna är bidrags berättigande. Du kontaktas då för bokning av tid för hembesök. När utredningen är klar och förutsättningarna för beslut är klarlagda fattas beslut i ärendet.

Avslag

Avslagsbeslut och ärenden med kostnad över 100 000 kr fattas av omsorgsnämndens Presidium som i normalfallet träffas en gång/månad. Om du får avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten. Mer information om detta framgår i beslutet som skickas till dig.

Bifall-Arbetet måste beställas av dig

Om du får bifall på din ansökan d.v.s. om du beviljas bidrag för ansökt åtgärd skickas ett bifallsbeslut hem till dig. Av beslutet framgår det bidragsbelopp som du beviljats för åtgärden och kontaktuppgifterna till den entreprenör vars offert beslutet är grundat på. En förtryckt beställningsskrivelse, som du kan nyttja för att beställa arbetet, bifogas. Du har valfrihet att anlita den entreprenör du önskar, antingen den som inkommit med offerten eller någon annan, men du måste se till att anpassningen blir gjord för att få ut ditt beviljade bidrag.

Utbetalning av bidraget

Bidrag betalas ut först efter att anpassningen blivit utförd. Vissa gånger kan det bli aktuellt med besiktningskontroll innan utbetalning görs.

Om du har utfört anpassningen på egen hand kan du får bidrag för materialkostnader men inget för eget arbete. Du skickar då in specificerade kvitton och dina bankuppgifter till handläggare som betalar ut bidraget till ditt bankkonto. 

Har du anlitat entreprenör kommer denna att fakturera dig för arbetet. Du i din tur skickar in fakturakopia och din bankuppgifter till handläggaren. Utbetalning görs till ditt bankkonto.

 Vill du kan Karlshamns kommun betala fakturan med ditt beviljade bidrag, för din räkning, direkt till den entreprenör som utfört anpassningen för dig. Men då krävs det att du och entreprenör är överens och att du anlitat den entreprenör/er som beslutet är grundat på samt att beställning gjorts enligt beslut.

Konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och entreprenören som du anlitar för din anpassning. Om du inte skulle vara nöjd med entreprenörens prestation och utförande av anpassningen ska du framföra dina klagomål direkt till denne och kräva eventuell tillrättelse. Du kan då under vissa förutsättningar hålla inne med betalningen.

Om förutsättningarna som låg till grund för beslutet har ändrats, eller om anpassningsarbetet utförts felaktigt, kan bidraget komma att minskas eller återkallas.

Regelverket

Reglerna för bostadsanpassningsbidrag finns i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Tillsynsmyndighet för bostadsanpassningsbidrag är Boverket och du finner mer information om bostadsanpassningsbidrag på deras hemsida  Boverkets hemsida. 


  • Publicerat: 2018-06-28 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?