Kvalitetsregister och undersökningar

Som stöd och underlag för att utvärdera och utveckla kvaliteten i verksamheten lokalt och nationellt i landet finns på olika nivåer och inom olika områden brukarundersökningar, nationella jämförelser, nationella kvalitetsregister och kvalitetsuppföljningar på verksamheter inom omsorgsförvaltningens ansvarsområde.

Undersökningarna och jämförelserna syftar också till att ge kommuninvånare en bild av kvaliteten i verksamheten utifrån vissa bestämda indikatorer.

Exempel på kvalitetsregister som omsorgsförvaltningens verksamheter är med i är Senior Alert, Svenska Palliativregistret och EyeNet Sweden, olika brukar- och medborgarundersökningar som genomförs av socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Öppna jämförelser

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) genomför och publicerar årligen Öppna jämförelser inom flera av socialtjänstens och  hälso- och sjukvårdens verksamheter. Under året publiceras rapporter inom följande områden:

 

Målet är att jämförelser ska möjliggöras på olika sätt och ge underlag för förbättringsarbete i verksamheterna.

Äldreguiden

Äldreguiden är ett verktyg för att jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dag-verksamhet, men också kommuner och stadsdelar. Äldreguiden är ett led i socialstyrelsens arbete med att utveckla Öppna jämförelser.

Till höger finns länkar tilll externa webbplatser så som Senior Alert, Svenska Palliativregistret, Öppna jämförelser och Äldreguiden.

  • Publicerat: 2016-05-12 av eva.petersson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?