Överklaga beslut

Kommunala biståndsbeslut går att överklaga

Den handläggare som fattar beslut om bistånd har en skyldighet att informera dig om hur det går till att överklaga. Du har dessutom alltid rätt att få ett skriftligt beslut vid avslag.

Du kan överklaga:
- om du inte beviljas något bistånd alls
- om du beviljas mindre bistånd än du ansökt om
- om du beviljas annat bistånd än du ansökt om
- om kommunen minskar eller drar in tidigare beviljat bistånd
- om du är missnöjd med ett avgiftsbeslut

Hur man överklagar - förvaltningsbesvär

När du fått ett biståndsbeslut har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till kommunen. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Det ska undertecknas av dig själv eller av ditt ombud - överklagan är inte giltig om t.ex. en anhörig undertecknar.

Lämna/skicka ditt överklagande till den handläggare som fattat beslutet.
Beslutsfattaren bedömer då om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras av beslutsfattaren, på det sätt som du begärt, skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Växjö, som kommer att pröva ärendet.

Blir du inte nöjd med Förvaltningsrättens dom finns möjlighet att gå vidare till Kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda instanserna krävs ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om det finns tillräckliga skäl för att ta upp ett överklagande.

Kontaktuppgifter till handläggare inom Omsorgsförvaltningen, se val i högerkolumnen.

Hur man överklagar - laglighetsprövning

Om man tycker att kommunen överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har man som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har justerats.

Laglighetsprövning (kommunalbesvär) gäller beslut som rör samtliga kommuninvånare. Förvaltningsrätten kan också avgöra om ett allmänt beslut följer lagen. Alla kommunmedborgare i Karlshamns kommun kan överklaga ett kommunalt beslut till förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras inom tre veckor från det att beslutet anslagits, det vill säga att ett medddelande om att beslutet tagits satts upp på kommunens anslagstavla. Överklagan ska vara skriftlig och skickas direkt till förvaltningsrätten, som bara kan avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas.

Förvaltningsrätens beslut överklagas till kammarrätten som i sin tur överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

 

 

  • Publicerat: 2015-03-19 av katarina.bondesson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?