Bygga nytt, om, till eller riva

När du ska bygga nytt, om, till eller riva en byggnad behövs oftast någon form av tillstånd. På följande sidor finns information om vilka tillstånd som krävs för olika åtgärder, bland annat förhandsbesked, bygglov, mark- och rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen och strandskydd.

För en del byggåtgärder behövs bygglov, för andra kan det räcka med en anmälan. Vissa mindre byggnationer behöver varken det ena eller det andra. Vilka åtgärder som kräver vad regleras i plan- och bygglagen, PBL.

I Karlshamn är det byggnadsnämnden som handlägger ärenden om olika lov och tillstånd. Byggnadsnämndens förvaltning heter Stadsmiljöavdelningen och finns i Rådhuset. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

I Boverkets broschyr ”Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan” kan du läsa mer om olika sorters lov och tillstånd och när du behöver dem.

Vi vill göra det enklare för dig som vill bygga men är ovan vid bygglovsprocessen.

I Bygglovsguidens handbok hittar du all information du behöver för att söka bygglov. Där finns över hundra uppslagsord, information om det mesta som kan bli aktuellt när du ska bygga och förklaringar till olika begrepp som till exempel byggnadsarea och byggnadshöjd. Du kan också läsa om vad man får bygga utan bygglov, när strandskyddsdispens krävs, information om mark- och rivningslov och mycket mer.

Invänta startbesked

Alla åtgärder som kräver lov eller anmälan kräver också ett startbesked. Även om bygglov har beviljats eller anmälan har lämnats in och beslutats vara fullständig får inte arbetet påbörjas förrän ett startbesked har utfärdats. Om arbetet påbörjas utan startbesked kan det leda till en kostsam byggsanktionsavgift.

  • Publicerat: 2017-02-27 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?