Strandskydd

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. I allmänhet gäller det 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men skyddet kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet. Reglerna om strandskydd finns i Miljöbalken 7 kap. 13-18 §§.

Syfte

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningar för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten.

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet innebär till exempel att det är förbjudet att:

 • Bygga nytt.
 • Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder.
 • Utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten (genom att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter).
 • Gräva eller förbereda byggnationer.
 • Uppföra anläggningar eller anordningar (till exempel bryggor, pirar, vägar och parkeringsplatser) i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten.
 • Ingreppen får inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växter. Man får inte utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd, om inte detta tillåtits i enlighet med till exempel miljöbalken (MB).

Dispens

Kommuner kan i det enskilda fallet besluta om att ge dispens från förbuden om det finns särskilda skäl för det, så kallad strandskyddsdispens. Om det är skyddad natur, till exempel naturreservat, som berörs är det däremot länsstyrelsen som beslutar om dispens. Miljöförbundet Blekinge Väst har hand om tillsynen.

Ansökan om strandskyddsdispens lämnas till byggnadsnämnden i Karlshamns kommun.

De särskilda skäl som kan anges i ansökan är sex stycken och finns uppräknade i 7 kap. 18c § miljöbalken. En bra ansökan om dispens innehåller:

 • en beskrivning av vilken åtgärd som dispensen söks för
 • det eller de särskilda skäl enligt 7 kap 18c § miljöbalken som åberopas.
 • kartunderlag, ritningar och annat beskrivande underlag som till exempel fotografier
 • en beskrivning av områdets värden för friluftslivet och djur- och växtlivet och den påverkan den sökta åtgärden bedöms ha på dessa värden

Bra att veta

 • Inom områden med detaljplan är strandskyddet i de flesta fall upphävt och ersatt med bestämmelser i detaljplanen.
 • Inom områden som även omfattas av andra områdesskydd i 7 kap. miljöbalken är det Länsstyrelsen Blekinge län som är ansvarig myndighet för dispenser, till exempel hela Karlshamns skärgård.
 • Länsstyrelsen har ansvaret för att granska kommunens beslut om dispens. Denna granskning kallas "överprövning" och ska inte förväxlas med "överklagande".

Mer information

På Strandskyddsdelegationens hemsida, via länken till höger, hittar du mer information om strandskydd.

Strandskyddsdelegationen har tagit fram en helt kostnadsfri, interaktiv webbutbildning om strandskyddsreglerna som riktar sig till allmänheten. Du kommer till webbutbildningen genom att klicka på knappen till höger.

Ta kontakt med Stadsbyggnadsavdelningen, Karlshamns kommun om du vill veta vad som gäller för din fastighet.

Avgift för strandskyddsdispens

Avgift tas ut enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Avgiften för beviljad dispens år 2017 är 9 408 kr. Avgift för handläggning tas ut även om man skulle få avslag på sin ansökan om strandskyddsdispens.

 • Publicerat: 2017-05-16 av sofi.ridback@karlshamn.se
 • Etiketter: Strandskydd,Dispens strandskydd,strandskyddsdispens,dispens
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?