Förhandsbesked

En ansökan om förhandsbesked till byggnadsnämnden är ett sätt för dig som planerar att bygga något att med enkla handlingar få besked om man kan få bygglov för det man planerar.

Oftast ansöker man om förhandsbesked om man planerar bygga en villa utanför detaljplanerat område. Är området detaljplanerat bestämmer detaljplanen hur man får bygga och hur marken får användas.

Om byggnadsnämnden kommer fram till att marken är lämplig att bebygga enligt din ansökan beslutas om så kallat positivt förhandsbesked. Ett sådant beslut gäller i två år och innehåller ofta villkor som behöver uppfyllas för att bygglov ska beviljas. Under de två åren är byggnadsnämnden bunden att bevilja bygglov på platsen, förutsatt att villkoren är uppfyllda.

En ansökan om förhandsbesked kan även innehålla en föreslagen fastighetsbildning eller avstyckning. Byggnadsnämnden kan bara tillstyrka eller avstyrka fastighetsbildning eller avstyckning, eftersom det är Lantmäterimyndigheten som beslutar om det.

Det är planarkitekterna på stadsbyggnadsavdelnignen som bereder ärendet för att sedan byggnadsnämdnens politiker ska kunna ta beslut.

Ansökningshandlingar

Med din ansökningsblankett ska du bifoga en skalenlig karta, till exempel 1:1000, med föreslagen byggnad och tomt samt in- och utfart ungefärligt markerade.

Avgift för förhandsbesked

Avgift tas ut enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Avgift för handläggning tas ut även om man skulle få avslag, det vill säga ett negativt förhandsbesked.

  • Publicerat: 2018-05-09 av sofi.ridback@karlshamn.se
  • Etiketter: förhandsbesked
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?