Hissar, liftar, portar och grindar (motordrivna)

Boverket är den myndighet som ger ut föreskrifter och allmänna råd om hissar de publiceras i: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Boverkets senaste versionen förkortas H 14 och gäller från och med 1 november 2012 och framåt. Här nedan sammanfattas de viktigaste punkterna.

Nyinstallation av hissar

Vid nyproduktion och nyinstallation av hissar ska de gällande reglerna utgivna av Boverket, Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket med flera alltid följas.

Löpande underhåll och service

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 24 § ställer krav på att hissar och andra motordrivna anordningar installeras, sköts och underhålls så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa. Det uppfylls bäst genom fortlöpande tillsyn med journalföring och eventuell förbättringsåtgärd.

Årlig säkerhetsbesiktning

Precis som tidigare gäller reglerna för årligt återkommande besiktning. Uppskattningsvis finns det drygt 15 000 hissar i landet som inte är besiktigade. Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktas. När godkänd besiktning är utförd ska en väl synlig besiktningsskylt finnas uppsatt i hisskorgen. Av skylten ska det bland annat framgå när hissen måste besiktas nästa gång. Alla hissar ska besiktas en gång om året och där kommunen är tillsynsmyndighet. Observera att besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett av Swedac ackrediterat besiktningsorgan.

Nya krav för befintliga hissar

År 2007 infördes ett retroaktivt krav på befintliga hissar i byggnader som i huvudsak betjänar lokaler. Senast 2012-12-31 ska dessa vara försedda med korgdörr eller annat lämpligt skydd. Boverket skriver dock i H14 att annat lämpligt skydd endast accepteras om det är motiverat av kostnads- eller varsamhetskäl.

Följdkrav vid större ändringar

Vid större ändringar ställs även vissa följdkrav på de flesta befintliga hissar. Exempel på krav som ska uppnås vid en större ändring är installation av korgdörr, förbättrat alarmsystem och nödbelysning vid instängning i korgen, tillskapande av fritt utrymme i schakt samt att manöverorganen görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

I Boverkets H 14 ges utförligare föreskrifter och allmänna råd hur man som fastighetsägare uppfyller kraven i PBF.

Aktuella lagar och förordningar

  • Plan och bygglag (2010:900)
  • Plan- och byggförordning (2011:338), 1 kap 5 §, 3 kap 11-12 §§, 4 kap 11 §, 5 kap 8-16 §§, 8 kap 3 och 6-7 §§ samt 10 kap 15-17 och 19 §§.
  • Arbetsmiljöverkets föreskrift besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6)
  • Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H14 (BFS2012:11)Motordrivna anordningar
  • Publicerat: 2017-02-27 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
  • Etiketter: hissar,portar,grindar,motordrivna grindar,trapphiss,trappstolshiss
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?