Marklov

För att ändra marknivån, till exempel genom schaktning eller fyllning, kan det behövas ett marklov.

I vissa fall krävs också marklov när det gäller trädfällning och skogsplantering.

Inom detaljplanelagt område krävs det marklov för att schakta eller fylla upp en tomt som avsevärt ändrar höjdläget. Som ett riktvärde krävs marklov om man ändrar markens nivå med mer än 0,5 meter.

Detta gäller inte markarbeten som görs i ett byggnadsarbete. De markarbetena är redan prövade i bygglovet.

Det krävs också marklov för att fälla vissa träd och skogsplantering om det finns inskrivet i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. Det kan till exempel handla om att skydda träd i en allé.

För att plantera träd på din egen tomt behöver du inget marklov.

Tänk på att vissa åtgärder, utanför detaljplanelagt område, kan kräva tillstånd enligt annan lagstiftning.

Arbeten får inte påbörjas förrän marklov har beviljats och startbesked har utfärdats.

Marklov upphör att gälla om arbetena inte har påbörjats inom två år eller är färdigställda inom fem år efter beslutsdatum.

Ansökan om marklov/blankett

För att ansöka om marklov använder du blanketten "Ansökan om lov enligt plan- och bygglagen" som du hittar i blankettarkivet, via länken till höger. Fyll i, skriv ut, skriv under och skicka blanketten till Stadsbyggnadsavdelningen tillsammans med de handlingar som krävs, till exempel en situationsplan som beskriver höjdförändringarna.

Avgift för marklov

Avgift tas ut enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Avgift för handläggning tas ut även om man skulle få avslag på sin marklovsansökan.

  • Publicerat: 2017-05-16 av sofi.ridback@karlshamn.se
  • Etiketter: marklov
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?