Att överklaga ett plan- eller bygglovsbeslut

Beslut som beviljande av bygglov, antagande av detaljplan m.m. kan i de flesta fall överklagas, men man kan inte överklaga förrän ett formellt beslut tagits.

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga. Din överklagan ska skickas in till byggnadsnämnden, som är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga, en så kallad besvärshänvisning.

Det ska tydligt framgå i din skrivelse att det är en överklagan. Du bör också tala om vilket beslut som överklagas genom att ange ärendebeteckning, vilket kvarter/område/fastighetsbeteckning som beslutet gäller samt datum och paragraf för beslutet. Ange också varför du anser att beslutet är felaktigt och hur det bör ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress, telefonnummer och gärna fastighetsbeteckning.

Om nämnden inte anser att de kan ta ett nytt beslut som gynnar dig kommer ärendet att skickas vidare till länsstyrelsen för prövning.

Vem har rätt att överklaga bygglov och andra lovärenden?

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot, och om beslutet kan överklagas.

När ska överklagan vara inlämnad?

Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska överklagas inom tre veckor efter att sakägare fått ta del av beslutet via rekommenderat brev.

För de sakägare som inte fått ta del av beslutet via rekommenderat brev räknas tiden för överklagande tre veckor från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Om överklagan kommit in för sent så avvisar kommunen överklagandet. I annat fall skickas överklagandet och övriga handlingar till Länsstyrelsen.

Vem har rätt att överklaga detaljplan och områdesbestämmelser?

När en detaljplan eller områdesbestämmelser har antagits kan beslutet överklagas av de sakägare som senast under granskningstiden (den tid planförslaget varit utställt) skriftligen framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

När ska överklagan vara inlämnad?

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser är tre veckor, räknat från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Beslut tagna i kommunfullmäktige

Om beslutet har tagits i kommunfullmäktige ska överklagan skickas dit.

Övriga överklagandeinstanser

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Överklagan skickas till Länsstyrelsen.

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som är sista instans. För en prövning i mark- och miljööverdomstolen krävs prövningstillstånd. Överklagan skickas till Mark- och miljödomstolen.

  • Publicerat: 2017-03-01 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?