Tillsyn

Byggnadsnämndens tillsyn enligt plan- och bygglagen består i

 • tillsyn över kommunala beslut och regionplanebeslut,
 • förelägganden som behövs för att regler, domar och beslut ska följas,
 • genomförande på den försumliges bekostnad och förbud mot fortsatt arbete eller användning av byggnadsverk,
 • ingripanden mot kontrollanter och kontrollansvariga,
 • att förelägganden och förbud får förenas med vite eller ska genomföras omedelbart,
 • handräckning,
 • anteckningar av förelägganden och förbud i fastighetsregistret samt verkan av förelägganden och förbud vid ägarbyte,
 • byggsanktionsavgifter,
 • överlåtelse av egendom efter en överträdelse,
 • avgift vid tillsyn.

 

Allmänt om tillsynen

2 § Tillsynen över att denna lag och EU-förordningar i frågor inom lagens tillämpningsområde samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller en sådan EU-förordning följs utövas enligt detta kapitel och föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.

3 § Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga myndigheter i övrigt som regeringen bestämmer och av byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheterna).

Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra samt med sådana statliga och kommunala organ som fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten.

4 § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsynsuppgifter som byggnadsnämnden har enligt detta kapitel ska skötas helt eller delvis av byggnadsnämnden i den andra kommunen. Befogenheten att meddela beslut i tillsynsärenden får dock inte överlåtas.

5 § En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

6 § Det som gäller för byggnadsverk i detta kapitel ska tillämpas också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

 • Publicerat: 2017-02-27 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
 • Etiketter: tillsyn,föreläggande,ovårdad tomt,olovlig
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?