Planering

Här hittar du information som har med Karlshamns kommuns planering att göra, på både kort och lång sikt. Det rör sig om översiktsplaner, detaljplaner och andra strategiska dokument som har med stadsplanering att göra.

Kommunalt planmonopol

Med planmonopol menas att det är kommunen som har ansvaret för planeringen av markens och vattnets användning, den så kallade fysiska planeringen. Syftet med den fysiska planeringen är att skapa en god bebyggd miljö och bidra till en förnuftig användning av mark, vatten och andra resurser.

Till sin hjälp har kommunen en rad olika styrmedel:

  • Översiktsplanen är kommunens övergripande instrument för fysisk planering.
  • Detaljplaner bestämmer mer detaljerat hur en plats ska användas.
  • Dessutom finns det program och riktlinjer som på andra sätt styr hur staden och dess omgivningar utformas.

 

Då kommunen är fastighetsägare är det kommunstyrelsen som fattar beslut om planläggning och ger byggnadsnämnden uppdraget att upprätta detaljplanen. Om fastighetsägaren är privat eller ett företag så skickas ansökan om planläggning direkt till stadsbyggnadsavdelningen för behandling i byggnadsnämnden. Läs mer om detta nedan. Efter byggnadsnämndens godkännande av planen överlämnas den till kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige har uppdragit åt byggnadsnämnden att anta detaljplaner som inte är av större vikt eller principiell betydelse (planer med enkelt förfarande).

Kommunens ambition är att ha en så bred och öppen dialog som möjligt kring bebyggelseutveckling och andra mark- och vattenfrågor. Att kunna delta i samråd är en demokratisk rätt för alla medborgare. Under rubrikerna detaljplanering och översiktsplanering här intill, kan du läsa mer om aktuell planering samt ladda hem material som rör aktuella planeringsprojekt.

Om du vill planlägga

Vid intresse av ny detaljplaneläggning ska du ta kontakt med stadsarkitekt Emina Kovacic. Om det efter kontakt konstaterats att du bör ansöka om en detaljplaneläggning finns en länk till kommunens blanketter till höger på denna sida. Aktuell blankett heter "Ansökan om planläggning". Det är byggnadsnämnden som tar ställning till ansökan och ger positivt eller negativt planbesked

Observera att vid ansökan om detaljplaneläggning liksom vid ansökan av bygglov och andra tillstånd utgår avgift enligt gällande taxa. Avgiften tas ut oavsett om planbeskedet är positivt eller negativt.

  • Publicerat: 2017-11-10 av jeanette.conradsson@karlshamn.se
  • Etiketter: planläggning,planering,översiktsplan,detaljplan,ansökan planläggning
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?