Detaljplan för Froarp 3:9 och 3:10 m.fl. (Asarum IP)

Planområdets läge

Planområdet utgörs av Asarums idrottsplats med fotbollsplaner, klubbstuga, motionsspår och den nedlagda 4H-gården. Området ligger i den norra delen av Asarum, drygt en kilometer från centrum.

Bakgrund och syfte

Syftet med planläggningen är att bekräfta befintlig användning, idrotts-, rekreations- och friluftsområde och möjliggöra för en utveckling av denna. Enligt översiktplanen, Karlshamn 2030, ska utvecklingen av Asarums idrottsplats föregås av en detaljplaneläggning. I samband med att idrottsföreningen beviljades medel för en ny klubbstuga startades också arbetet med att ta fram en detaljplan.

Var är vi i processen?

För att utreda om det finns områden med höga naturvärden och skyddsvärda arter inleddes planarbetet med en naturvärdesinventering. Denna utfördes under sommaren 2017. Med denna analys som bakgrund togs samrådshandlingar fram. Under tiden 23 oktober - 17 november 2017 var planförslaget ute på samråd. Arbete pågår nu att sammanställa inkomna synpunkter och att ta fram granskningshandlingar. En geoteknisk undersökning ska göras och dagvattenhanteringen utredas vidare innan planen skickas ut på granskning.

Preliminär tidplan för planarbetet:

  • Naturvärdesinventering sommaren 2017
  • Ta fram samrådshandlingar jun-sept 2017
  • Samråd okt-nov 2017
  • Ta fram granskningshandlingar nov-dec 2017
  • Geoteknisk utredning våren 2018
  • Granskning sommaren 2018
  • Detaljplanen antas av kommunfullmäktige hösten 2018
  • Publicerat: 2018-06-27 av lena.jarlhellgren@karlshamn.se
  • Etiketter: Detaljplan,detaljplanering,Asarums IP,Asarums idrottsplats,Froarp 3:9,Froarp 3:10
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?