Upphävande av del av detaljplan A252, Karlshamn 9:50

Planområdets läge

Planområdet ligger i Draget i Karlshamns tätort ca 1,5 kilometer från centrala Karlshamn. Planområdet utgörs av fastigheten Karlshamn 9:50  och är lokaliserad söder om Oljehamnen. Området angränsas av bostadstomter i väst. I norr angränsas fastigheten av Oljehamnsvägen, i öster av Oljehamnen och i söder av vatten. Övriga fastigheter i Draget är inte detaljplanelagda. Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och komplementbyggnad i den norra delen. Den södra delen av fastigheten går ut i havet. Marken mellan kustlinjen och bostadshus utgörs av trädgård.

Fastigheten är ca 2410 kvm stor varav landområde på ca 1371 kvm och vattenområde på ca 1039 kvm.

Syfte och bakgrund

Syftet med planläggningen är att upphäva del av detaljplan A252 för fastigheten Karlshamn 9:50 och således låta fastigheten hamna utanför detaljplanelagt område.

Fastighetsägaren till Karlshamn 9:50 inkom den 5 november 2015 med en ansökan om planläggning för sin fastighet. Ansökan behandlades av byggnadsnämnden vilket resulterade i att positivt planbesked gavs den 20 januari 2016.

Gällande detaljplan för fastighet Karlshamn 9:50 är en ändring av stadsplanen för Oljehamnen. Denna togs fram 1971 i samband med att Karlshamns hamn planerade att uppföra en cistern för lagring av natronlut ca 25-30 meter från boningshuset på nu aktuell fastighet. För att möjliggöra denna cistern och för att hindra ytterligare bebyggelse mot cisternen ändrades markanvändningen på fastigheten Karlshamn 9:50 till allmän platsmark, parkmark. Cisternen kom dock aldrig att uppföras.

Var är vi i processen?

Planförslaget var ute på samråd 23 oktober - 17 november 2017. Arbete med att sammanställa inkomna synpunkter och att ta fram granskningshandlingar pågår.

  • Publicerat: 2017-11-20 av anna.terning@karlshamn.se
  • Etiketter: Detaljplan,Karlshamn 9:50,Detaljplanering,Planområde
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?