Detaljplan för Knoppen 12

 

Planområdets läge
Planområdet ligger cirka två kilometer öster om Karlshamns centrum i området Rosenkällan. Planområdet avgränsas av fastighetsgränsen för Knoppen 12 vilket är en privatägd villafastighet. Fastigheten har en areal på 1554 kvm. En stor del av fastigheten är idag planlagd med prickad mark (mark som inte för förses med byggnad) vilket begränsar var utbyggnad kan ske.

Syfte och bakgrund
Fastighetsägaren till Knoppen 12 inkom 2015-04-09 med en ansökan om planläggning av sin fastighet. Syftet med planläggningen är att utöka byggrätten för fastigheten Knoppen 12. För att utöka byggrätten på fastigheten måste en del av den idag prickade marken tas bort och kompletteras med en bestämmelse om högsta exploateringsgrad. Gällande byggnadshöjd kommer planbestämmelserna att följa intentionerna i den befintliga planen.

Planområdet i översiktsplanen
I översiktsplanen för Karlshamns kommun, Karlshamn 2030, (antagen av kommunfullmäktige 4 maj 2015) pekas planområdet ut som tillhörande kransbebyggelse. Utvecklingsriktningen för kransbebyggelsen är att se över möjligheterna att förtäta och komplettera den befintliga stadsväven med såväl funktionsblandad bebyggelse och bostäder.

Var är vi i processen?
Detaljplanen har vunnit laga kraft.  

 

  • Publicerat: 2016-11-09 av sofi.ridback@karlshamn.se
  • Etiketter: detaljplan,Detaljplanering,knoppen 12,samråd
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?