Detaljplan för del av Hästaryd 1:2 m.fl., Jössarinken

 

Planområdets läge
Planområdet är beläget i Mörrums östra kant, norr om Byggesvägen. Inom planområdet ligger en ishall, Jössarinken. Planområdet är totalt ca 7 hektar stort och marken ägs till största delen av Karlshamns kommun.

Syfte och bakgrund
Karlshamns kommun har konstaterat att det finns ett stort behov av mer isyta i anslutning till Jössarinken. En ny ishall med fullstor isyta föreslås därför norr om befintlig ishall. Det finns ingen detaljplan för området sedan tidigare så syftet med detaljplaneförslaget är att bekräfta befintlig verksamhet och att möjliggöra för en utveckling av denna. För att skapa möjlighet att verksamheten utvecklas medges även användningarna skola, kontor och handel.

Planområdet i översiktsplanen
Området ingår i utvecklingsområde C6, Jössa slätt i Karlshamns kommuns översiktsplan, Karlshamn 2030. Visionen för området är att det ska fungera som en samlingspunkt för bygden. Det ska vara värdefullt i ett idrottsperspektiv med två ishallar och andra aktivitetsytor med möjlighet för övernattning, men även som ett populärt tätortsnära rekreations- och friluftsområde med flera motionsspår i fina skogspartier öster om ishallarna.

Var är vi i processen?

Detaljplanen var ute på samråd 9 september - 4 oktober 2013. Inför samrådet hölls ett informationsmöte med de boende i området. Synpunkterna som inkom under samrådet sammanställdes och planförslaget reviderades. Efterfrågade utredningar om påverkan på naturmiljön, trafikbuller, fornlämningar mm togs fram. Dessa finns att ta del av under fliken Handlingar.

Under samrådet kom det fram att den befintliga luftledningen som går i nord-sydlig riktning genom området inte kan vara kvar i befintligt skick när området detaljplaneläggs. Kommunen beslutade därför att luftledningen ska markförläggas i områdets utkant. Att flytta och gräva ner ledningen kräver en ny koncession (ett tillstånd), vilket är en tidskrävande process. Detta har lett till att planarbetet fördröjts och planen kommer inte att kunna antas förrän den nya koncessionen är klar.

Under tiden 10 april - 8 maj 2017 var planförslaget utställt för granskning. Planförslaget godkändes i byggnadsnämnden 28 mars och antas i kommunfullmäktige tidigast 21 maj 2018.

  • Publicerat: 2018-04-26 av lena.jarlhellgren@karlshamn.se
  • Etiketter: Detaljplan,Detaljplanering,Hästaryd 1:2,Jössarinken,Ishall
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?