Detaljplan för del av Karlshamn 4:1, Stationsområdet Etapp 1

Planområdets läge

Planområdet ligger inom stationsområdet och utgörs idag av gräsbevuxen öppen yta över vilken en spontan gångstig leder. I norr stiger marken och en bergsknalle reser sig över omgivningarna. Området gränsar i söder till Långakärrvägen och i väster till Stationsvägen. Fastigheten ägs av Karlshamns kommun och aktuell del är knappt 2 000 kvm stor. Avståndet till stationen är ca 150 meter.

Syfte och bakgrund

Efterfrågan på stadsnära bostäder i Karlshamns kommun är stor. Målsättningen inom den översiktliga planeringen i Karlshamn är att bostadsbebyggelse placeras i eller i anslutning till stadskärnan samt i riktning österut. Visionen enligt kommunens översiktsplan är att stationsområdet ska utvecklas till en ny stadsdel; Stationsstaden. Denna planläggning utgör den första etappen i utvecklingen av den nya stadsdelen.

Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att uppföra bostadslägenheter inom del av Karlshamn 4:1.

Var är vi i processen?

Detaljplanen vann laga kraft 15 mars 2018.

 

  • Publicerat: 2018-06-27 av lena.jarlhellgren@karlshamn.se
  • Etiketter: Karlshamn 4:1,Stationsområdet,Etapp 1,Detaljplan,Detaljplanering,Stationsstaden
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?