Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. Södra Cell

Planområdets läge
Området är lokaliserat norr om Södra Cell Mörrum, cirka 3 kilometer söder om centrala Mörrum. Föreslagen detaljplan ryms till största del inom fastigheten Rävabygget 4:1, som ägs av Södra Cell AB. 

Planens syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt expansion av Södra Cell Mörrum i riktning norrut. Detaljplanen innebär att ett markområde som idag främst består av skogs- eller ängsmark planläggs för industriändamål. Detaljplanen är generell till sin karaktär och avses medge flexibilitet för etablering av industriverksamheter.

Med planläggningen skapas utökade möjligheter för vedgård och hantering av biobränsle på fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl. Detaljplanen ska också möjliggöra att de luftledningar som finns idag ska kunna grävas ner. Möjlighet ska också finnas för mindre verksamheter/industrier att etablera sig inom detaljplanen samt möjlighet för dubbelspår på järnväg. För att skapa ytterligare utvecklingsmöjligheter för industrin ses gällande detaljplan i södra delen över som i gällande detaljplan omfattas av ”prickad mark” (mark som inte får bebyggas).

Mer information
Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under tiden från och med den 21 december 2015 till och med den 31 januari 2016. Samrådshandlingarna finns tillgängliga till höger. Nu pågår sammanställning av inkomna synpunkter och revidering av planförslaget. Det kommer att bli möjligt att lämna synpunkter på planförslaget vid ytterligare ett tillfälle, granskingen.

Frågor angående detaljplanen besvaras av stadsmiljöavdelningen på telefon 0454-81656.

Var är vi i processen?

 

Bildspel

Klicka på en av bilderna för större bild.

  • Publicerat: 2018-06-15 av lena.jarlhellgren@karlshamn.se
  • Etiketter: Detaljplan,Södra Cell,Rävabygget 4:1
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?