Översiktsplanering

Översiktsplanen är en politisk vision för hela kommunen. Den talar om hur kommunens mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska vara vägledande och ge underlag för beslut vid detaljplanering, bygglovhantering och tillståndsprövning.

Översiktsplanen ska ses som kommunens viljeinriktning för framtida markanvändning och byggande. En översiktsplan ska fungera vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma behov, så kallade allmänna intressen. Alla allmänna intressen ska i översiktsplanen samordnas till ett väl fungerande samhälle.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande.

Karlshamns kommuns översiktsplan

Den nya kommunomfattande översiktsplanen, Karlshamn 2030, antogs av kommunfullmäktige den 4 maj 2015. Beslutet om att anta planen vann laga kraft den 3 juni 2015.

Interkommunal havsplan för Blekinge
En mellankommunal och regional planering av havet i de fyra kustkommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg i Blekinge län pågår. Havets gränslösa karaktär kräver en helhetssyn, vilket i sin tur ställer krav på samverkan över såväl sektorsintressen som administrativa och geografiska gränser. Arbetet ska resultera i en fördjupad interkommunal översiktsplan för havet i Blekinge, integrerad med den statliga havsplanen för Östersjön.

  • Publicerat: 2016-09-15 av jeanette.conradsson@karlshamn.se
  • Etiketter: Översiktsplanering,Översiktsplan
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?