Interkommunal havsplan för Blekinge

Hur ska havet användas? Dina synpunkter behövs!

Vi bjuder in till fyra dialogmöten med olika teman: 

Tema 1: Yrkesfiske, vattenbruk och energi 
12 september kl. 18-20 - Lageråssalen, Stadshuset i Sölvesborg

Tema 2: Sjöfart, infrastruktur, utvinning och lagring av material 
14 september kl. 18-20 - Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn

Tema 3: Naturskydd, risker, friluftsliv och besöksnäring 
21 september kl. 18-20 - Ronnebysalen, Stadshuset i Ronneby

Tema 4: Försvaret, klimat, kulturmiljö 
25 september kl. 18-20 - Skeppsbron, Dockside i Karlskrona

OBS! Vid varje temamöte kommer det vara öppet att diskutera alla fokusområden och inte bara det som anges som tema för respektive möte ovan. Information om mötena finns här på hemsidan samt i pdf till höger.

Blekinges kustkommuner håller nu på att ta fram en plan för hur havet ska användas i framtiden. Målet är att havsplanen ska ge mer kunskap om havet och vara vägledande för kommunernas planering. Det är därför viktigt att alla som har intresse av hur havet ska användas lämnar sina synpunkter. Obs! Dialogen rör endast havet – inte rena skärgårds- och kustfrågor.

Vi bjuder nu in till en serie av dialogmöten med olika fokus, ett i varje kommun, för att i ett tidigt skede lyfta intressen och anspråk inom olika områden som man gärna ser att den kommande översiktsplanen beaktar. 

Kartan nedan visar det havsområde som havsplanen kommer att omfatta.

Dialogens syfte
Syftet med denna tidiga dialog vi nu bjuder in till är att förbättra beslutsunderlaget och ge den som kan bli berörd, insyn i arbetet och en möjlighet att påverka planens utformning.

Arbetet ska så småningom resultera i en fördjupad och gemensam översiktsplan över havet i Blekinge. Ett förslag till översiktsplan kommer att arbetas fram under hösten/vintern för att när det är färdigt sändas ut på samråd under våren 2018. Den gemensamma översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi ska nyttja våra gemensamma resurser så att Blekinges kust och hav även i framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.

Frågor att fundera på inför mötet:

  • Hur använder du/ni havsområdet?
  • Finns det några delar av havsområdet som är särskilt intressanta för dig/er? Varför det?
  • Finns det någon intressekonflikt mellan hur du/ni använder havet och hur andra gör det? Hur märks den?
  • Vad är viktigt att man tar hänsyn till i planeringen av havet?
  • Hur vill du/ni att havsområdet ska bevaras och/eller utvecklas?


Kontakt och anmälan

Vi ser gärna att du meddelar innan om du har för avsikt att medverka för att underlätta vår mötesplanering. Om du/ni inte har möjlighet att medverka vid våra dialogmöten går det bra att skicka eventuella synpunkter och kommentarer till nedanstående kontaktpersoner. Besvara då gärna frågorna ovan!

Upplysningar kring arbetet med den kommungemensamma havsplanen och kommande dialogmöten kan lämnas av:

Dan Janérus, Sölvesborgs kommun, 0456-81 63 61 
dan.janerus@solvesborg.se

Jeanette Conradsson, Karlshamns kommun, 0454-816 57
jeanette.conradsson@karlshamn.se

Petra Skarmyr, Ronneby kommun, 0457-61 81 54
petra.skarmyr@ronneby.se

Christina Johansson, Karlskrona kommun, 0455-30 31 18
christina.johansson2@karlskrona.se

Hanna Olsson, Karlskrona kommun, 0455-30 31 18
hanna.olsson3@karlskrona.se

Bakgrund och uppdrag
I maj 2015 antogs kommunens nya översiktsplan Karlshamn 2030. I denna anges flera områden som behöver studeras mer ingående och havet är ett av dessa. Avsikten, så som den beskrivs i Karlshamn 2030, är att fördjupa översiktsplanen för havsområdet i samverkan med andra aktörer i regionen som länsstyrelsen, kommuner med flera. 

Samverkan för kommunal havsplanering i Blekinge inleddes på initiativ från Länsstyrelsen i Blekinge län och Blekinge Arkipelag. En projektplan, se pdf till höger, har tagits fram gemensamt av Blekinges kustkommuner och godkänts i kommunstyrelsen i Karlshamns kommun i maj 2016.

Varför jobba med detta nu?
Enligt EU:s ramdirektiv för havsplanering ska medlemsstaterna senast den 31 mars 2021 ha upprättat havsplaner. Den 1 september 2014 infördes därför en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Blekinges vattenområde ingår i havsplaneområde Östersjön. 

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med berörda nationella myndigheter och landets kustlänsstyrelser. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en nautisk mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen. Detta innebär att kommunerna och staten har överlappande planeringsansvar i större delen av territorialhavet, se bild nedan. Eftersom havsplanerna, liksom kommunernas översiktsplaner ska vara vägledande är det angeläget att planerna stämmer överens när havsplanerna antas. 

Projektets syfte och mål
Den övergripande målsättningen är att skapa förutsättningar för god havsmiljö och hållbar tillväxt. Havsplaneringen har flera rumsliga dimensioner; utrymmet i och på havsbotten, i vattenpelaren samt på havsytan och utrymmet där ovanför. Det handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv ge rumsliga förutsättningar för olika typer av verksamheter eller skydd i havet.

Målet är att havsplanen ska leda till en ökad kunskap om havet så att bra avvägda beslut kan fattas. Generellt vet man mycket mer om landområden än om havsbotten och därmed finns ett större kunskapsbehov. 

Syftet med planeringen är att tydliggöra hur olika havsområden kan användas, vilket bland annat underlättar för de aktörer som bedriver eller avser att bedriva verksamhet i havet. Avsikten är att planen ska innehålla rekommendationer för hur havsområdet långsiktigt ska användas för att säkerställa en hållbar användning och nyttjande av våra gemensamma resurser.

Havet och kusten är kopplat till många starka intressen ifrån både stat, näringsliv och allmänhet. Hänsyn behöver tas till intressen som exempelvis fiske, försvaret, det rörliga friluftslivet och naturvärden. Många av intressena är av utpräglad mellankommunal karaktär och det är ett stort värde i att Blekinges kustkommuner arbetar gemensamt med ett interkommunalt projekt.

Tidplan 
Avsikten är att i möjligaste mån samordna tidplanen för den interkommunala havsplanen med den statliga havsplaneringsprocessen. 

Framtagande av en samrådshandling pågår och samråd avses genomföras våren 2018.

  • Publicerat: 2017-08-31 av jeanette.conradsson@karlshamn.se
  • Etiketter: havsplan,interkommunal havsplan,fördjupad översiktsplan för havet
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?