Havsplan för Blekinges kustkommuner

Blekinges kustkommuner har tagit fram ett förslag för hur havet ska användas i framtiden. Planen anger kommunernas viljeinriktning för vattenanvändningen inom planområdet och ska öka förutsägbarheten för den som bedriver någon form av verksamhet till havs. Det är därför viktigt att alla som har intresse av hur havet ska användas lämnar sina synpunkter. 

Kommun och stat har ett överlappande planeringsansvar i stora delar av territorialhavet. De nationella havsplanerna som tas fram kommer att få stor inverkan på kommunernas planläggning av havet. Det är därför viktigt att Blekinges kustkommuner nu tar ställning i de frågor som vi ser är viktiga för just vårt havsområde. Med en egen och aktiv havsplanering strävar vi mot ett gynnsamt samspel med den statliga havsplaneringen.

Havsplanen är ett förslag till ändring av respektive kommuns översiktsplan och består av en planbeskrivning och en plankarta med tillhörande teckenförklaring. Den kompletta havsplanen liksom en kortfattad sammanfattning finns tillgänglig här till höger samt på de utställningsplatser som anordnas under samrådstiden, se nedan. Länk till Blekinges havsplan som webbkarta finns till höger. Geografiskt har havsplanen avgränsats till ett område som sträcker sig 300 meter från land och öar ut till och med territorialhavet. Planen rör endast havet – inte rena skärgårds- och kustfrågor. Innehållsmässigt redovisas förutsättningar och ställningstaganden för följande intressen: kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk, utvinning och lagring av material, luft- och sjöfart, infrastruktur, försvar, energi och natur. 

Samrådsmöte om havsplanen
Havsplanen kommer att presenteras på ett samrådsmöte tisdagen den 6 mars i Karlshamn.Samrådsmötet anordnas i Rådhuset mellan kl. 18.00 och 20.00.Vi bjuder på frukt och fika. Välkommen! 

Har du synpunkter på planförslaget? 

Vi mottar dina synpunkter skriftligen, senast 2018-05-04. Det går bra att mejla eller skicka in dina synpunkter som ett brev på posten. Se adresser nedan. Samrådet genomförs under perioden 2018-02-21 till 2018-05-04.

Skicka dina synpunkter till:

Sölvesborgs kommun, Stadsarkitektavdelningen, 294 80 Sölvesborg
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 374 81 Karlshamn 
byggnadsnamnden@karlshamn.se

Ronneby kommun, 372 80 Ronneby
stadshuset@ronneby.se

Karlskrona kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 371 83 Karlskrona
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Har du frågor? Kontakta kommunens handläggare:

Dan Janérus, Sölvesborgs kommun, 0456-81 63 61 
dan.janerus@solvesborg.se

Jeanette Conradsson, Karlshamns kommun, 0454-816 57
jeanette.conradsson@karlshamn.se

Kristina Eklund, Ronneby kommun, 0457-61 82 24
kristina.eklund@ronneby.se

Christina Johansson, Karlskrona kommun, 0455-30 35 96
christina.johansson2@karlskrona.se

Hanna Olsson, Karlskrona kommun, 0455-30 31 18
hanna.olsson3@karlskrona.se

Utställningsplatser

  • Sölvesborg: Stadshuset (Repslagaregatan 1), kommunens bibliotek och utlåningsstationer 
  • Karlshamn: Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset (Rådhusgatan 10) och kommunens bibliotek 
  • Ronneby: Stadshusets foajé, Miljö- och byggnadsförvaltningen (Karlshamnsvägen 4), kommunens bibliotek och utlåningsstationer
  • Karlskrona: Kommunhuset (Östra Hamngatan 7B) och Stadsbiblioteket i Karlskrona 


Bakgrund och uppdrag
I maj 2015 antogs kommunens nya översiktsplan Karlshamn 2030. I denna anges flera områden som behöver studeras mer ingående och havet är ett av dessa. Avsikten, så som den beskrivs i Karlshamn 2030, är att fördjupa översiktsplanen för havsområdet i samverkan med andra aktörer i regionen som länsstyrelsen, kommuner med flera. 

Samverkan för kommunal havsplanering i Blekinge inleddes på initiativ från Länsstyrelsen i Blekinge län och Blekinge Arkipelag. En projektplan togs fram gemensamt av Blekinges kustkommuner och godkändes i kommunstyrelsen i Karlshamns kommun i maj 2016.

Varför jobba med detta nu?
Enligt EU:s ramdirektiv för havsplanering ska medlemsstaterna senast den 31 mars 2021 ha upprättat havsplaner. Den 1 september 2014 infördes därför en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Blekinges vattenområde ingår i havsplaneområde Östersjön. 

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med berörda nationella myndigheter och landets kustlänsstyrelser. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en nautisk mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen. Detta innebär att kommunerna och staten har överlappande planeringsansvar i större delen av territorialhavet, se bild nedan. Eftersom havsplanerna, liksom kommunernas översiktsplaner ska vara vägledande är det angeläget att planerna stämmer överens när havsplanerna antas. 

  • Publicerat: 2018-02-20 av jeanette.conradsson@karlshamn.se
  • Etiketter: havsplan,interkommunal havsplan,fördjupad översiktsplan för havet
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?