Havsplan för Blekinges kustkommuner

Blekinges kustkommuner har tagit fram ett förslag till hur havet ska användas i framtiden. Samråd genomfördes mellan den 21 februari och den 4 maj 2018. Havsplanen är ett förslag till ändring av respektive kommuns översiktsplan och består av en planbeskrivning och en plankarta med tillhörande teckenförklaring. Samrådsförslaget liksom en kortfattad sammanfattning finns tillgänglig här till höger, liksom en länk till Blekinges havsplan som webbkarta. 

Nu kommer sammanställning av, under samrådet, inkomna synpunkter att göras. Därefter kommer förslaget till havsplan att revideras i den mån det behövs och därefter ställas ut för granskning innan planen kan antas i respektive kommun.

Planen anger kommunernas viljeinriktning för vattenanvändningen inom planområdet och ska öka förutsägbarheten för den som bedriver någon form av verksamhet till havs. 

Kommun och stat har ett överlappande planeringsansvar i stora delar av territorialhavet. De nationella havsplanerna som tas fram kommer att få stor inverkan på kommunernas planläggning av havet. Det är därför viktigt att Blekinges kustkommuner tar ställning i de frågor som vi ser är viktiga för just vårt havsområde. Med en egen och aktiv havsplanering strävar vi mot ett gynnsamt samspel med den statliga havsplaneringen.Geografiskt har havsplanen avgränsats till ett område som sträcker sig 300 meter från land och öar ut till och med territorialhavet. Planen rör endast havet – inte rena skärgårds- och kustfrågor. Innehållsmässigt redovisas förutsättningar och ställningstaganden för följande intressen: kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk, utvinning och lagring av material, luft- och sjöfart, infrastruktur, försvar, energi och natur. 

Har du frågor? Kontakta kommunens handläggare:

Dan Janérus, Sölvesborgs kommun, 0456-81 63 61 
dan.janerus@solvesborg.se

Jeanette Conradsson, Karlshamns kommun, 0454-816 57
jeanette.conradsson@karlshamn.se

Kristina Eklund, Ronneby kommun, 0457-61 82 24
kristina.eklund@ronneby.se

Christina Johansson, Karlskrona kommun, 0455-30 35 96
christina.johansson2@karlskrona.se

Hanna Olsson, Karlskrona kommun, 0455-30 31 18
hanna.olsson3@karlskrona.se

Bakgrund och uppdrag
I maj 2015 antogs kommunens nya översiktsplan Karlshamn 2030. I denna anges flera områden som behöver studeras mer ingående och havet är ett av dessa. Avsikten, så som den beskrivs i Karlshamn 2030, är att fördjupa översiktsplanen för havsområdet i samverkan med andra aktörer i regionen som länsstyrelsen, kommuner med flera. 

Samverkan för kommunal havsplanering i Blekinge inleddes på initiativ från Länsstyrelsen i Blekinge län och Blekinge Arkipelag. En projektplan togs fram gemensamt av Blekinges kustkommuner och godkändes i kommunstyrelsen i Karlshamns kommun i maj 2016.

Varför jobba med detta nu?
Enligt EU:s ramdirektiv för havsplanering ska medlemsstaterna senast den 31 mars 2021 ha upprättat havsplaner. Den 1 september 2014 infördes därför en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Blekinges vattenområde ingår i havsplaneområde Östersjön. 

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med berörda nationella myndigheter och landets kustlänsstyrelser. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en nautisk mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen. Detta innebär att kommunerna och staten har överlappande planeringsansvar i större delen av territorialhavet, se bild nedan. Eftersom havsplanerna, liksom kommunernas översiktsplaner ska vara vägledande är det angeläget att planerna stämmer överens när havsplanerna antas. 

  • Publicerat: 2018-05-14 av jeanette.conradsson@karlshamn.se
  • Etiketter: havsplan,interkommunal havsplan,fördjupad översiktsplan för havet
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?