Interkommunal havsplan för Blekinge

Bakgrund och uppdrag
I maj 2015 antogs kommunens nya översiktsplan Karlshamn 2030. I denna anges flera områden som behöver studeras mer ingående och havet är ett av dessa. Avsikten, så som den beskrivs i Karlshamn 2030, är att fördjupa översiktsplanen för havsområdet i samverkan med andra aktörer i regionen som länsstyrelsen, kommuner med flera. 

Samverkan för kommunal havsplanering i Blekinge har nu inletts på initiativ från Länsstyrelsen i Blekinge län och Blekinge Arkipelag. En projektplan, se pdf till höger, har tagits fram gemensamt av Blekinges kustkommuner och godkänts i kommunstyrelsen i Karlshamns kommun i maj 2016.

Varför jobba med detta nu?
Enligt EU:s ramdirektiv för havsplanering ska medlemsstaterna senast den 31 mars 2021 ha upprättat havsplaner. Den 1 september 2014 infördes därför en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Blekinges vattenområde ingår i havsplaneområde Östersjön. 

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med berörda nationella myndigheter och landets kustlänsstyrelser. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en nautisk mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen. Detta innebär att kommunerna och staten har överlappande planeringsansvar i större delen av territorialhavet, se bild nedan. Eftersom havsplanerna, liksom kommunernas översiktsplaner ska vara vägledande är det angeläget att planerna stämmer överens när havsplanerna antas. 

Projektets syfte och mål
Den övergripande målsättningen är att skapa förutsättningar för god havsmiljö och hållbar tillväxt. Havsplaneringen har flera rumsliga dimensioner; utrymmet i och på havsbotten, i vattenpelaren samt på havsytan och utrymmet där ovanför. Det handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv ge rumsliga förutsättningar för olika typer av verksamheter eller skydd i havet.

Målet är att havsplanen ska leda till en ökad kunskap om havet så att bra avvägda beslut kan fattas. Generellt vet man mycket mer om landområden än om havsbotten och därmed finns ett större kunskapsbehov. 

Syftet med planeringen är att tydliggöra hur olika havsområden kan användas, vilket bland annat underlättar för de aktörer som bedriver eller avser att bedriva verksamhet i havet. Avsikten är att planen ska innehålla rekommendationer för hur havsområdet långsiktigt ska användas för att säkerställa en hållbar användning och nyttjande av våra gemensamma resurser.

Havet och kusten är kopplat till många starka intressen ifrån både stat, näringsliv och allmänhet. Hänsyn behöver tas till intressen som exempelvis fiske, försvaret, det rörliga friluftslivet och naturvärden. Många av intressena är av utpräglad mellankommunal karaktär och det är ett stort värde i att Blekinges kustkommuner arbetar gemensamt med ett interkommunalt projekt.

Tidplan 
Tidplanen för den interkommunala havsplanen är samordnad med den statliga havsplaneringsprocessen, se pdf till höger. Om det sker förändringar i tidplanen för den statliga havsplaneringsprocessen kommer tidplanen för den interkommunala havsplanen att behöva justeras.

Framtagande av en samrådshandling är påbörjad och samråd avses genomföras sommaren/hösten 2017.

  • Publicerat: 2016-11-09 av sofi.ridback@karlshamn.se
  • Etiketter: havsplan,interkommunal havsplan,fördjupad översiktsplan för havet
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?