Karlshamn 2030 - Översiktsplan för Karlshamns kommun

Ladda ner en sammanfattning av översiktsplanen.

Den nya kommunomfattande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 4 maj 2015. Beslutet om att anta planen vann laga kraft den 3 juni 2015.

Översiktsplanen finns tillgänglig här på Karlshamns kommuns hemsida, se länkar till höger, samt i tryckt version på Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset, 374 81 Karlshamn. För information kontakta Stadsbyggnadsavdelningen, telefon 0454-810 00 (växel).

Översiktsplanen har sammanfattats i en kortversion, se ovan. Den fullständiga översiktsplanen består av följande delar:

Utvecklingsstrategier
De långsiktiga strategierna för kommunens utveckling har vi samlat i detta dokument som är en viktig del av kommunens översiktsplan. Här beskriver vi bland annat, under rubriken ”Så här ser det ut år 2030!” målbilder och framtida visioner.

Fakta och underlag
I denna del har vi samlat underlag och fakta. Här redovisar vi allmänna planeringsförutsättningar och områden med skydd i lagstiftningen. Här redovisas bland annat riksintressen, miljö- och riskfaktorer, kommunikationer, infrastruktur och regionala frågor.

Miljökonsekvensbeskrivning                                                                                                          I denna del finns en miljökonsekvensbeskrivning vilken analyserar planens konsekvenser utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Vindbruksplan                                                                                                                                  Till översiktsplanen hör en vindbruksplan som redovisar förutsättningar och ställningstaganden kring vindkraftens utbyggnad i kommunen. I vindbruksplanen finns en bedömning av planens konsekvenser och alternativ.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS 
Detta dokument behandlar frågan kring landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dokumentet redovisar områden som kan vara lämpliga för bostadsutveckling eller för utveckling av friluftsliv och besöksnäring i strandnära lägen. I dokumentet finns en bedömning av konsekvenser och alternativ.

Bevarande och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad                              
Till översiktsplanen hör även en bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. Bevarande- och utvecklingsplanen avser att underlätta ett bevarande och en utveckling av den värdefulla kulturmiljön i Karlshamns riksintressanta innerstad.

Använd gärna vår karttjänst för att söka information om byggnader och kvarter i rutnätsstaden.

Samrådsredogörelse                                                             
Sammanställning och bemötande av under samrådet lämnade synpunkter, finns tillgänglig på stadsbyggnadsavdelningen.

Särskilt utlåtande
Sammanställning och bemötande av under utställningen lämnade synpunkter, finns tillgänglig på stadsbyggnadsavdelningen.

  • Publicerat: 2017-05-15 av anna.terning@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?