Karlshamn stöder ett rökfritt Sverige 2025

Karlshamns kommun jobbar aktivt för att motverka tobaksanvändningen bland unga och vuxna. Därför är det naturligt för kommunen att även ställa sig bakom Tobacco Endgame - Ett Rökfritt Sverige 2025.

 

 

Största riskfaktorn för sjukdom och död
Rökningen beräknas vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död – och en betydande orsak till den ojämlika hälsan i samhället. Kommunstyrelsen i Karlshamn fattade år 2016 ett beslut, som andra kommun i Sverige, att stötta Tobacco Endgame. Det opinionsbildande projektet jobbar för att rökningen ska vara starkt reducerad till år 2025 och inte längre vara ett dominerande folkhälsoproblem, något Karlshamns kommun också arbetar för.
– Jag är stolt över att jobba i en kommun som prioriterar tobaksfrågan och ställer sig bakom Tobacco Endgame - det är ett stort steg i rätt riktning i vårt tobaksförebyggande arbete, säger Jenny Andersson, folkhälsostrateg i Karlshamns kommun.

Andra kommunen i landet som gått med
Det är ett hundratal organisationer, förbund, landsting, regioner och föreningar som stöttar folkhälsostrategin Tobacco Endgame, men än så länge inte så många svenska kommuner. Karlshamns kommun var tredje i landet att ställa sig bakom. Att vara med i Tobacco Endgame, som bedrivs av oberoende tankesmedjan Tobaksfakta, innebär att kommunen bland annat ska sprida information om konsekvenser med rökning, skapa fler rökfria miljöer, förbättra och stärka kommunens tobaksprevention. Mycket i Tobacco Endgames strategi går i linje med det arbete som Karlshamns kommun redan bedriver – både på lokal nivå och i det länsgemensamma projektet Tobaksfria Barn och Unga, TBU.

4% röker på högstadiet
2017 års levandesvaneundersökning visade att 4 % av pojkarna och 4 % av flickorna i nionde klass på kommunens högstadier uppger att de röker dagligen eller ofta. I jämförelse med nationella siffror lägger vi oss strax över vad gäller antalet pojkar.

Vad gäller användning av snus kan det utifrån undersökningsresultaten konstateras att Karlshamn unga i Karlshamns kommun snusar i mindre utsträckning än det nationella snittet, både vad gäller flickor och pojkar.

Under sommaren 2016 och 2017 har två grupper med skolungdomar haft möjligheten att söka feriearbete inom tobaksförebyggande projektet TBU – Tobaksfria Barn och Unga i Blekinge, där de fått arbeta med tobaksfrågan kopplat till högstadieelever.
– Kommunfullmäktige har satt ett mål som säger att Karlshamns kommun ska minska tobaksanvändandet 10 procent årligen från och med 2016 – något som jag hoppas och tror är fullt möjligt, säger Jenny.

 

Läs mer om Tobacco Endgame på Tobaksfaktas webbsida.

 

  • Publicerat: 2017-12-20 av daniel.lenneer@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?