Lex Sarah utredningar

2018-03-14 | Bo
Tre Lex Sarah-utredningar har gjorts efter rapporter om brister i tillsyn, ekonomiska övergrepp och brister i bemötande och utförande av insats.

Utredning avseende brister i tillsyn

En brukare på ett av kommunens korttidsboenden har vid två tillfällen försökt att ta sig ut från boendet. En gång lyckades brukaren. Utredningen visar inga brister i tillsyn och att inget missförhållande föreligger.

Brukaren vistades på korttidsboendet i slutet av december efter att hens äkta hälft hamnat på sjukhus. I mitten av januari i år försökte hen att ta sig ut från korttidsboendet genom en nödutgång cirka två meter över marken. Rörelselarm utlöstes och personalen lyckades trots kraftigt motstånd få in brukaren på boendet igen och stannade hos brukaren tills hen lugnat ner sig. Dagen efter var brukaren fortsatt orolig och ville lämna boendet, vilket hen gjorde efter upprepade försök från personal att stoppa brukaren. Hen begav sig till järnvägsstationen i Karlshamn. Två medarbetare begav sig omedelbart iväg efter brukaren i bil och hittade hen till slut på järnvägsspåret. Personalen fick bort hen därifrån. Polisen, som tillkallades direkt efter att brukaren lämnat boendet, var snabbt på plats och skjutsade tillbaka brukaren till boendet.

Bedömning och åtgärder

Orsaken till den inträffade händelsen är att personalen inte lyckas avleda brukaren i samband humörsvängningar och händelsen har inneburit ett hot mot brukarens liv, säkerhet, psykiska och fysiska hälsa.

Åtgärder som har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa missförhållanden eller risken för ett missförhållande är att vissa fönster på boendet har satts igen så att de inte går att öppna. Rörelselarm som finns i verksamheten ska tas i bruk vid behov. Det inträffade bedöms inte ha några bakomliggande orsaker på systemnivå.

 

Lex Sarah-utredning avseende ekonomiska övergrepp

Under två års tid har olika summor pengar och smycken försvunnit hos tio hemtjänsttagare i Karlshamns kommun. Ingen misstänkt eller misstänkta har kunnat knytas till händelserna. Det inträffade bedöms som ett missförhållande. 

Utredningen har inte kunnat visa hur pengar och/eller smycken har försvunnit under den aktuella två-års perioden som sträcker sig från december 2016 fram till januari 2018. Polisanmälan har gjorts men ingen misstänkt eller misstänka har kunnat knytas till händelserna.

Bedömning och åtgärder 

Utredningen har inte kunnat påvisa några egentliga brister på systemnivå i hemtjänstverksamheten som kan ha orsakat de inträffade händelserna. Då det inte går att utesluta att någon eller några medarbetare har begått ett ekonomiskt övergrepp och att händelserna fått konsekvenser för brukare som känner oro bedöms det inträffade som ett missförhållande.

Brukare ska informeras både skriftligt och muntligt om verksamhetens rekommendationer angående värdesaker i hemmet i samband med att insatser påbörjas och vid behov under pågående insatser. En genomgång av de etiska riktlinjerna ska ske i samband med introduktion av tillsvidareanställd och visstidsanställd omvårdnadspersonal. De etiska riktlinjerna ska diskuteras årligen i samband med APT eller liknande träffar.

 

Rapport om brister i bemötande och utförande av insats

En brukare på ett särskilt boende upplever sig inte få det stöd och den hjälp som hen behöver och att en medarbetare brister i bemötande. Utredningen av rapport enligt Lex Sarah visar inte på något missförhållande.

I rapporten uppger brukaren på ett av kommunens särskilda boenden att denne vid ett tillfälle inte får stöd med att byta inkontinensskydd. Vid ett annat tillfälle upplever brukaren att hen inte fått äta sig mätt på kvällen. Brukaren upplever också att denne inte får välja vilka kläder hen ska ha på sig och brister i bemötande.

Bedömning och åtgärder

Utredningen slår fast att brukaren bör ha tolkningsföreträde i sina upplevelser och att det inträffade har haft konsekvenser för den enskilde i form av upplevelse av rädsla och otrygghet. Brukaren bedöms trots allt ha fått adekvat stöd och hjälp och ett professionellt bemötande.

För att hitta rätt nivå vad gäller förväntningar och trygghet i vad stöd och hjälp ska bestå i föreslås följande åtgärder:

  • Flerpartssamtal med brukare, anhörig, enhetschef och medarbetaren i syfte att förbättra relationen mellan brukaren och medarbetaren.
  • Översyn av välkomstsamtal för gemensamma förväntningar kring stöd och hjälp i boendet.
  • Uppföljning av välkomstsamtal för avstämning av den första boendetiden och vilka eventuella justeringar som behövs.
  • Tydlig genomförandeplan med täta uppföljningar tillsammans med brukaren.
  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?