Foto: Karlshamns kommun

Många vill bygga nytt

2017-08-04 | Bo
Många vill bygga nya bostäder i Karlshamns kommun och kommunen ska nu söka statliga bidrag som är till för att öka bostadsbyggandet. En förutsättning för att söka bidraget är bland annat att kommunen antagit ett bostadsförsörjningsprogram och har en gällande översiktsplan. Karlshamns kommun uppfyller dessa krav.

Bakgrunden till det statliga bidraget till nybyggnation är att den ökande asylinvandringen lett till kraftigt ökat behov av bostäder. I år delas drygt 1,8 miljarder ut och Karlshamn är en av de kommuner som kommer att söka bidraget. De kommuner som kan beviljas pengar måste dock uppfylla vissa krav.

137 startbesked har lämnats

Bland annat ska kommunen under en tolvmånadersperiod (1 augusti – 31 juli) ha gett ett startbesked som möjliggör byggandet av minst en ny bostad. Bidraget är oberoende av storleken på eller typ av bostad. Villkoren är utformade så att ju fler startbesked som lämnats, desto mer blir det i bidrag. I Karlshamn har 137 startbesked lämnats mellan 2016-08-01 och 2017-05-31.

– Vi kommer att komplettera med eventuella startbesked som kom in under juni-juli 2017 och sedan ansöka om medel, säger stadsarkitekt Emina Kovacic.

Bra tajmning att söka medel för ökat bostadsbyggande 

Kommunens förhoppning är att arbeta med bostadsbyggnadsfrågorna på rullande basis framöver då plötsliga samhällsförändringar tydligt påverkar bostadsbehovet.

– Under sommaren har vi därför med hjälp av två arkitektstudenter påbörjat ett arbete med att uppdatera vårt bostadsförsörjningsprogram. Vi kommer att fortsätta med arbetet till hösten. Det som är nytt för denna gång är att vi på ett tydligare sätt kommer att koppla samman bostadsförsörjningsprogrammet med översiktsplanen, mark- och boendestrategin och markanvisningspolicyn i syfte att hitta eventuella synergieffekter och på ett bättre sätt synkronisera utbud och efterfrågan, säger Emina Kovacic.

– Därför känns det väl tajmat att söka medel för ökat bostadsbyggande nu. Vi kommer även att titta extra på hur det ligger till med boendeförhållanden bland grupper med svag ställning på bostadsmarknaden, ett nytt uppdrag som regeringen gick ut med i juli månad. Därför hoppas vi att Karlshamns kommun får del av dessa medel för att bland annat kunna nyttja det i vårt strategiska planeringsarbete, säger Emina. 

Nya bostäder i flera olika kommundelar

Ett flertal av de startbesked som kommunen lämnat gäller nybyggnation i Asarum, Elleholm, Froarp, Gungvala, Matvik, Tostarp, Trensum och Vettekulla.

– Det är glädjande att regeringen väljer att belöna alla oss kommuner som satsar på nya bostäder genom detta öronmärkta stöd. Vi tycker att det är väldigt positivt att det sammanfaller med det uppdrag vi gett stadsbyggnadsavdelningen: att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Extra positivt tycker vi är att listan med startbesked visar att det tillkommer nya bostäder i flera olika kommundelar och att flera av dessa har tillkommit genom kommunal markförsäljning, säger Per-Ola Mattsson, kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn.

FAKTA 

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

 

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?