Boende

Särskilt boende

Särskilt boende kan beviljas till personer som har stora behov av omvårdnad och trygghet, och som trots hjälp och stöd, inte kan klara sin dagliga livsföring i det ordinära boendet.

Det särskilda boendet är en boende- och vårdform där den boende ska kunna utveckla sina resurser och leva ett självständigt liv. Samtidigt ska den enskilde vid alla tider på dygnet ska erhålla de tjänster och få det stöd som han/hon är i behov av för att klara sin tillvaro och för att känna sig trygg (service, sysselsättning, omvårdnad och tillsyn dygnet runt).

I det särskilda boendet finns tillgång till personal som kan bedöma när det finns behov av social eller medicinsk vård och personer som kan svara för att sådan vård ges. När så erfordras, ska god hälso- och sjukvård kunna erbjudas. Genom en individuell genomförandeplan som bygger på den enskildes bedömda behov av hjälp och stöd, samt på målsättningen med beviljat stöd ska den enskilde vara delaktig i skapandet av sin vardag. Alla enheter har ett utvecklat kontaktmannaskap, för att tillförsäkra trygghet och kontinuitet för den enskilde.

Särskilt boende hyrs på samma sätt som andra bostäder, med vanligt hyreskontrakt och kan berättiga till bostadsbidrag.

Lägenheten består vanligtvis av ett rum med pentry (trinett) samt toalett och dusch. Den enskilde får själv möblera sin lägenhet, ofta med undantag av sängen.

Kommunen har framtagna riktlinjer för beviljande av särskilt boende och korttidsboende. I riktlinjen finns även en fastlagd prioriteringsordning för hur lägenheter ska fördelas när det uppstår en kösituation.

Informationsbroschyr om särskilt boende i Karlshamns kommun.

Korttidsboende

Korttidsboende kan beviljas till personer som har stora omvårdnads- och trygghetsbehov. Vistelsen är tidsbegränsad.

Några exempel på när vistelse på korttidsboende kan vara "aktuellt".

- Avlösning för anhörig som vårdar i ordinärt boende

- Utredning av boendesituationen

- Behov av återhämtning av krafter efter en sjukhusvistelse

- Vård i livets slutskede

 

Ansöka om insatser
Biståndshandläggaren tar emot din ansökan, informerar om taxor och avgifter och berättar gärna mer om stöd till vuxna och äldre. Kontakta biståndshandläggaren för att diskutera ditt behov av hjälp och stöd.

  • Publicerat: 2017-09-18 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?