Hjälp och stöd

I Karlshamns kommun ska man känna sig trygg och kunna leva ett självständigt liv som vuxen eller äldre med behov av hjälp och stöd. Så långt det är möjligt ska kvarboende i den egna miljön eftersträvas.

Målen för omsorgen i Karlshamns kommun bygger på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Hjälp och stöd i den enskildes hem ska komplettera den hans eller hennes egen förmåga att leva ett värdigt liv. Huvudinriktningen är att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt hem med hjälp från hemtjänst.

Nedan har vi samlat information om stöd och hjälp som finns att tillgå, i Karlshamns kommun.
Klicka på det du vill läsa mer om.  

Anhörigstöd
Ansöka om hjälp
Avlösning i hemmet
Bostadsanpassning

Dagverksamhet
Demens - demenssjuksköterska 

Ditt hem – en arbetsplats
E-hemtjänst

Fixartjänst - Fixarlaget

Färdtjänst

God man - överförmyndare
Hemhjälpen
Hemtjänst
Hemsjukvård

Hjälpmedel
Kommunala pensionärsrådet
Kvalitets- och utvecklingsarbete

Ledsagning
Matdistribution

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Personallås

Restauranger - Matsalar
Sekretess- och tystnadsplikt
Sjukvård i hemmet
Synpunkter och klagomål
Särskilt boende

Taxor och avgifter
Trygghetslarm
Träffpunkter
Växelvård
Överklaga beslut

 

 

  

 


Dagverksamhet
Dagverksamhet kan beviljas till personer med demenssjukdom eller personer som har funktionsnedsättande minnesstörningar. Dagverksamheten ska bidra till att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma, att avlasta närstående och att bidra till att tillgodose den enskildes behov av social samvaro och aktivering.

Omfattningen av insatsen är individuellt utformad utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Verksamheten bedrivs i hemlik miljö och är öppen vardagar.
Insatsen riktas till personer med demenssjukdom eller personer som har funktionsnedsättande minnesstörningar. Dagverksamhet finns på Forsgården i Mörrum och på Tärnan i Karlshamn. Under Service & tjänster kan du läsa mer om dagverksamheterna i Karlshamns kommun.

Kontakta biståndshandläggarna för ansökan om dagverksamhet.

 Tillbaka

 


 

 

Ditt hem – en arbetsplats
När du får stöd genom hemtjänsten blir ditt hem också en arbetsplats. Om personalen ska kunna ge dig så bra hjälp som möjligt måste de ha en bra arbetsmiljö och bra utrustning. Ibland kan det finnas behov av tekniska hjälpmedel, ibland kan det behövas två personer som utför arbetet tillsammans.

Tillbaka


 

Färdtjänst  

Du kan få färdtjänst om du har ett funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. Tillfälliga funktionshinder berättigar inte till färdtjänst.

Lag om Riksfärdtjänst gör det möjligt för personer med stora och bestående funktionshinder att göra längre resor inom riket till normala resekostnader. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritid eller annan enskild angelägenhet med anknytning till fritid eller rekreation.

Färdtjänsthandläggarna når du säkrast på vardagar kl 8:00-9:30. Om ingen
handläggare är anträffbar går det bra att lämna ett meddelande i växeln.

Telefonnummer till växeln: 0455-30 50 00

Ansökan om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst görs hos färdtjänsthandläggare på Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona. Här kan du också läsa mer om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Har du frågor angående ansökan, tillstånd m.m. går det bra att skicka epost till: fardtjanst@regionblekinge.se

För resor till och från sjukvård och tandvård kan du använda sjukresor. För mer information se: http://www.1177.se/Blekinge/Regler-och-rattigheter/Sjukresor-i-Blekinge/

Har du frågor om att resa till vården med Blekingetrafikens Serviceresor, tåg, buss eller flyg, ring till Blekingetrafikens beställningscentral på telefon 0455-165 00. Öppettider måndag-fredag kl 06.00-21.00. Lördag, söndag och helgdag kl 08.00-21.00.

Har du frågor om att resa till vården med privat bil, kontakta Landstinget Blekinge på telefon 0455-73 10 97 (telefontid vardagar 8-12) eller e-post: helpdesk.sjukresor@ltblekinge.se.

Du som redan har tillstånd till färdtjänst eller vill fråga om sjukresor, kan ringa till beställningscentralen på telefonnummer 165 00. Obs! ringer du från en mobiltelefon måste du slå riktnummer 0455-.

Tillbaka


Ledsagning
Om du inte på egen hand klarar av besök hos läkare, tandläkare, frisör, fotvård eller dylikt och om någon anhörig inte kan följa med kan du få hjälp av en ledsagare.

För att ansöka om insatsen Ledsagning, kontakta biståndshandläggaren.

Tillbaka

 


Personallås
Istället för att lämna dörrnycklar till hemtjänsten kan du bli erbjuden att få ett personallås monterat på din dörr. Personallåset är digitalt och det innebär att behörig personal kan öppna och låsa ytterdörrar med hjälp av en mobiltelefon. Personallåset monteras på insidan av ytterdörren och medför inte någon åverkan på din dörr. Installationen vid upp- och nedmontering utförs av behörig personal från driftservice vid Karlshamns kommun alternativt behörig personal från hemtjänst. Vid nedmontering av personallåset återställer omsorgsförvaltningen dörrlåset i ursprungligt skick. Personallåset förändrar inte funktionaliteten av ditt befintliga dörrlås, du och dina närstående fortsätter att använda nycklar för låsfunktionen såsom tidigare. Enbart behörig personal kan använda sig av personallåset.

Om du t ex larmar via trygghetslarmet är vår förhoppning att du kan få ännu säkrare och snabbare hjälp, eftersom hemtjänstpersonalen kan åka direkt hem till dig, istället för som nu, först hämta din nyckel i hemtjänstlokalen.Ytterligare information om låset lämnas av biståndshandläggare eller hemtjänstpersonal.

Tillbaka


  

Trygghetslarm

 

Trygghetslarm kan du få för att känna trygghet i bostaden. Med trygghetslarm kan du komma i kontakt med hemtjänstpersonal dygnet runt om något oförutsett inträffar. När du larmar kontaktar larmcentralen berörd hemtjänstpersonal som sen tar kontakt med dig. Läs mer om hemtjänstinsatser.

 

För att ansöka om trygghetslarm kontakta biståndshandläggarna

Tillbaka


 

 

Växelvård

En person som vårdas hemma av anhöriga kan beviljas växelvård med syfte att avlasta den som vårdar. Det innebär att man vistas hälften av tiden på ett korttidsboende där man får hjälp av personal dygnet runt.

 


För att ansöka om växelvård kontakta biståndshandläggarna

Tillbaka


  • Publicerat: 2017-03-15 av eva.petersson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?