Dödsboanmälan - en förenklad form av bouppteckning

När en person avlider måste man gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna inte räcker för att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet, görs en dödsboanmälan.

Som dödsbodelägare kan du göra en dödsboanmälan när:

 • Den avlidne var folkbokförd och hade sitt stadigvarande boende i kommunen vid dödsfallet.
 • Det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
 • Det inte finns någon fast egendom eller tomträtt (i Sverige eller utomlands) i dödsboet.
 • Dödsboets tillgångar är orörda.

 

Dödsboanmälan utförs av nämnden för arbete och välfärd och överlämnas till skattemyndigheten för registrering. Anmälan bör göras inom två månader från dödsfallet.

Viktigt att tänka på vid dödsboanmälan:

 • Kontakta samtliga dödsbodelägare – de ska få veta om att de har rätt att se dödsboet innan det avvecklas. Om dödsbodelägare inte är överens om att en dödsboanmälan ska göras får de istället göra en bouppteckning.
 • Den som företräder dödsboet ska så fort som möjligt kontakta aktuella fordringsägare och meddela dödsfallet.
 • Finns det tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas för begravningkostnaderna.
 • Finns tidigare tecknad fullmakt upphör denna att gälla vid dödsfallet.
 • Betala inga räkningar, då begravningen går före alla andra räkningar i dödsboet.
 • Stoppa betalningar som ligger på autogiro.
 • Inga pengar får användas förrän dödsboanmälan är klar. Inte heller banken får röra dem.
 • Pension, bostadsbidrag, lön eller dylikt utfaller den månad personen avlider. I vissa fall kan innestående lön betalas ut månaden efter.
 • Ta reda på om det finns livförsäkringar eller begravningsförsäkringar.
 • Säg upp lägenheten, el, telefon och tidning med mera.
 • Gör en adressändring hos Skatteverket till den som ska förvalta dödsboet.

Hur gör jag en dödsboanmälan?

Fyll i blanketten ”Underlag för dödsboanmälan” och skriv under med din namnteckning. Skicka det ifyllda underlaget och efterfrågade handlingar till: Karlshamns Kommun, Förvaltningen för arbete och välfärd, 374 81 Karlshamn. Vilka handlingar du behöver bifoga hittar du i broschyren "Dödsboanmälan". Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan senast tre veckor efter dödsdagen.

Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Begravningskostnader

Bistånd till begravningskostnader

Tillgångarna som finns i dödsboet vid bortgången ska i första hand användas till att betala begravningskostnaderna. Finns det inte tillräckligt med pengar till detta kan man söka ekonomiskt stöd. Bidraget är högst ett halvt prisbasbelopp(1) (se notering längst ner). För år 2018 uppgår denna summa till 22 750 kronor. Om det finns tillgångar i dödsboet beviljas bistånd till mellanskillnaden mellan begravningskostnader upp till 50 % av prisbasbeloppet och dödsboets egna tillgångar, vilket ska täcka kostnaderna för exempelvis kista, enklare kistdekoration, gravsten, enklare mat och dryck i samband med begravningen och en dödsannons. Kontakta mottagningsenheten för att ansöka.

Dödsboets rätt till bistånd bedöms enbart utifrån dess ekonomiska situation, och omfattar endast sådana kostnader som är nödvändiga för att ge den avlidne en värdig begravning. Kostnader för transport och begravning utanför Sverige ingår generellt inte i rätten till ekonomiskt bistånd.

För mer information kontakta Servicecenter på telefon 0454-810 00.

 

Notering (1):
För år 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor. 

 • Publicerat: 2018-11-08 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
 • Etiketter: dödsbo,Bouppteckning,dödsboanmälan,begravningskostnader,begravning
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?