Stöd till barn och familj

Öppenvården utför bland annat olika insatser i form av service, vilket innebär att du utan utredning eller registrering kan anmäla dig. Du betalar inget för denna service.

KOMET - kommunikationsmetod

KOMET är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar som har barn i åldern 3-11 år. Målet med programmet är att lära sig verktyg som leder till färre bråk och konflikter hemma. KOMET är en förkortning för KOmmunikationsMETod, och programmet bygger på att lära föräldrar bättre sätt att kommunicera med barnet. Metoderna som används i KOMET har ett gott vetenskapligt stöd, det vill säga att forskning har visat att de verkligen hjälper. En kurs i KOMET ger föräldrar verktyg som på sikt leder till en bättre relation till barnet. Utbildningen är kostnadsfri.

Broschyr med information om KOMET 3-11 år.

Komet 12-18 år vänder sig till dig som är tonårsförälder och som vill få en lugnare relation med din tonåring. Kanske präglas mycket av tiden tillsammans av konflikter och bråk. Komet är kursen som ger er praktiska verktyg för att få det att fungera bättre hemma. Utbildningen är kostnadsfri.

Broschyr med information om KOMET 12-18 år.

Förstärkt Komet vänder sig till föräldrar som lever i en pressad livssituation som är hjälpta av ett mera individuellt anpassat Komet material. Programmet riktar sig i större utstärkning till föräldrar vars barn är utåtagerande, hyperaktiva, impulsiva och trotsiga.

Broschyr med information om Förstärkt Komet

Gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar

Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar (upp till 18 år) som lever i en familj där föräldrarna är skilda eller inte lever tillsammans. Gruppens syfte är att barnen skall ges möjlighet att träffa andra barn med liknande erfarenheter.

Broschyr med information om gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar: Musslan/skilda 

Gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar

Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar (upp till 18 år) som har en förälder som är eller har varit beroende av alkohol eller andra droger. Gruppens syfte är att barnen skall ges möjlighet att träffa andra barn med liknande erfarenheter och inte känna sig ensamma i denna situation.

Broschyr med information om gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar: Musslan/missbruk 

Familj där det förekommer våld

Broschyr för dig som är barn eller tonåring i en familj där det förekommer våld: Musslan/våld.

Kriminalitet

Repulse är en metod som ger aggressiva och inåtvända barn och ungdomar sociala alternativ. Den bygger på kognitiv beteendeterapi och utgår från att aggressivitet i huvudsak är ett inlärt beteende. Repulse innefattar tolv tillfällen och förutsätter att aktivt deltagande av barnet/ungdomen. Barnet/den unge tränas i sociala färdigheter för att kunna hantera svåra situationer på ett bättre sätt.

  • Publicerat: 2017-09-18 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?