Hjälp och stöd - Översikt

Här får du information om olika former av hjälp och stöd.

Klicka på rubriker och länkar, för att läsa mer information om stöd och hjälpinsatser.

Anhörigstöd
Hjälper eller vårdar du någon närstående? Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. 

Avlösarservice
Rätten till avlösarservice finns för dig/er som är anhörig till en person med funktionsnedsättning, barn eller vuxen. Avlösarservice kan ges både som regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Avlösarservice i hemmet kan erhållas under hela dygnet.

Boendestöd
Boendestöd är ett socialt- och pedagogiskt stöd i ditt hem och din närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt.
Boendestöd - Boendeteamet

Boendestöd - Mobila teamet

Bostadsanpassning
Om du drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionsnedsättning) kan din bostad behöva anpassas.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. ( boende enligt LSS)

Bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning (boende enligt SoL, psykiatri).

Daglig verksamhet
Du som är vuxen och omfattas av LSS- personkrets 1 och 2, och inte har något arbete eller utbildar dig, kan ha rätt till daglig verksamhet.

Fritidsverksamhet enligt LSS-lagen

Färdtjänst/Riksfärdtjänst
Du som har varaktig funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med allmänna kommunikationer kan få möjlighet att resa med färdtjänst. Närtrafiken omfattar trafiklagen, öppen närtrafik, färdtjänst och sjukresor. Ansökan om färdtjänsttillstånd handläggs av Region Blekinge.

Förvaltare / God man
En god man kan biträda en medmänniska i ekonomiska frågor men också med den personliga omvårdnaden och med att bevaka dennes rätt. En god man ser till att huvudmannen får den hjälp och omsorg han har rätt till. I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en Överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förvaltare och god mans förvaltning. Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.

Hemtjänst
Hemtjänst är till för dig som behöver hjälp och stöd hemma med personlig omvårdnad, trygghetsinsatser, serviceinsatser eller annan insats.

Hjälpmedel
Har du problem eller hinder i din vardagen kan du få hjälpmedel utskrivna. Det finns en mängd hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare.
Länk till landstinget, rehabenheten Linden

Kommunal hälso- och sjukvård

Kontaktperson
En kontaktperson hjälper dig som har funktionsnedsättning att få en meningsfullare fritid. En kontaktperson blir en vän som du träffar regelbundet och gör saker tillsammans med utifrån dina intressen.

Korttidstillsyn
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
Skolungdom med omfattande funktionsnedsättning kan från och med det läsår man fyller 13 år ha rätt att få så kallad korttidstillsyn. Den tillsyn som erbjuds är före och efter skoldagens slut samt under skollov, studiedagar och längre lov såsom sommarlov.

Korttidsvistelse
Korttidsvistelse finns både för att den som har en funktionsnedsättning ska kunna få rekreation och miljöombyte och för att de anhöriga eller familjehemsföräldrarna ska få avlösning. Korttidsvistelse ska kunna ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt. Man ska kunna få korttidsvistelse både regelbundet och i akuta situationer. Vistelsen ska vara tillgänglig, om det finns behov, dygnet runt och på helger.

Kunskapsguiden
En nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Ledsagarservice
Den som inte har personlig assistent kan istället ha rätt till ledsagarservice. Ledsagning kan beviljas för exempel besök hos vänner, vid deltagande i kulturlivet eller för att "bara" promenera.

LSS-handläggaren
LSS-handläggaren utreder och fattar beslut om rätten till insatser enligt LSS. Det är du själv eller din rättslige företrädare som ansöker om insatser. Din ansökan ska helst vara skriftlig, men kan också lämnas muntligt.

LSS personkrets och rättigheter
En person som bedöms tillhöra en personkrets har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. En LSS-handläggare utreder och fattar beslut om rätten till insatserna.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Om du är rörelsehindrad kan du få ett särskilt parkeringstillstånd.

Personlig assistans
Den som har stora funktionsnedsättningar och inte fyllt 65 år kan ha rätt till personlig assistans. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer. Den enskilde kan välja mellan att få insatsen genom kommunens försorg eller genom ett ekonomiskt bidrag för att t ex själv anställa assistenten.

Personligt ombud
Ett personligt ombud ska se till att du som har en psykisk funktionsnedsättning får den vård och den stöd och service som du behöver. Mer om personliga ombud kan läsas på Kommunsamverkan Cura Individutveckling.

Sekretess- och tystnadsplikt

Socialpsykiatri
Riktar sig till personer med psykisk sjukdom som bedöms medföra långvariga och allvarliga funktionsnedsättningar p.g.a. sin sjukdom. Stödet ska stärka möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället.

  • Publicerat: 2018-02-28 av katarina.bondesson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?