Varför anlita tolk

En tolk ska alltid förhålla sig neutral och inte ta parti för någon av parterna.

Alla tolkar som förmedlas via tolkförmedlingen, Karlshamns kommun, har undertecknat en tystnadspliktsförbindelse och omfattas av samma sekretess som övrig personal inom den myndighet som tolkningen sker.

Våra tolkar är utbildade och tränade i att tolka inom olika samhällsfunktioner. De behärskar fackterminologi och ge en rättssäker, trygg och neutral tolkning.

Att använda barn, släktingar och vänner som tolkar innebär risker för sekretessen, tolkningen blir heller inte neutral. Stora risker för informationsbortfall och feltolkning föreligger vilket sedan kan leda till ökade kostnader och andra kosekvenser för den sökande och den ansvariga myndigheten.

Auktoriserad tolk
En auktoriserad tolk är en person som genomgått kammarkollegiets auktorisationsprov. Provet utgörs av en skriftlig och muntlig del. Genom att göra provet testas och dokumenteras personens språk- och tolkningsförmåga. Personen kan också efter ytterligare test erhålla speciell kompetens inom sjukvård- och/eller rättstolkning. Om behov av auktoriserad tolk föreligger måste detta meddelas vid beställnig.

Användande av tolk regleras i:

Förvaltningslagen 8 §
"När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk". Justitiedepartementet har förtydligat innebörden av 8 § i sin skrift förvaltningslagen. "En myndighet som handlägger ett ärende är skyldig att anlita tolk när det behövs och tolk finns att tillgå"

Hälso- och sjukvårdslagen 2 §
"Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen". Det sägs även att: "Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som finns till bud.

Socialtjänstlagen 1 §
" Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet" i samma paragraf sägs det också att: " verksamhet skall byggas på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet". Vidare sägs i 5 § bland annat att: "Till socialnämndes uppgift hör att informera om socialtjänsten i kommunen.

Rättegångsbalken 5 kap 6 §
"Är part, vittne eller annan, som skall höras inför rätten ej mäktig svenska språket må tolk anlitas att biträda".

  • Publicerat: 2017-09-18 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?