Barn som far illa

Det kan finnas många anledningar till att vi inleder en utredning – bland annat för att kartlägga barnets situation eller att en ungdom lever på ett skadligt sätt. Om man uppmärksammar eller misstänker att ett barn eller en ungdom inte har en bra livssituation bör man anmäla det till Mottagning och serviceenheten. Tycker du att misstanken är vag, rådgör gärna med någon med erfarenhet inom socialtjänsten utan att uppge personuppgifter.

Som privatperson kan du vara anonym när du lämnar en anmälan, under förutsättning att du inte uppger ditt namn.

När en anmälan inkommer till Mottagnings- och serviceenheten tar vi kontakt med den eller de som anmälan berör och tar ställning till om barnets/ungdomens livssituation skall utredas. För att på bästa sätt utreda om ett barn/ungdom har behov av insatser pratar vi i första hand med vårdnadshavare och barnet/ungdomen själv. Andra vi kan ta kontakt med under utredningen är till exempel barnomsorg, skola, sjukvården eller barnpsykiatrin.

Utredningen skall vara en allsidig redogörelse för barnets/den unges behov i förhållande till föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa. Utredningen får pågå under fyra månader. Om de som utreder barnets/ungdomens situation ser att det finns ett behov av stödinsatser lämnar de ett förslag på sådana. Insatsen kan till exempel vara samtalsstöd, kontakt med psykolog, kontaktfamilj/kontaktperson, Hasch-programmet eller gruppverksamhet för barn till missbrukande eller separerade föräldrar.

Musslan/skilda (Broschyr) - För dig som är barn eller tonåring i en familj där föräldrarna är skilda.

Musslan/missbruk (Broschyr) - För dig som är barn eller tonåring och har en förälder som är beroende av alkohol eller andra droger.

Musslan/våld (Broschyr) - För dig som är barn eller tonåring i en familj där det förekommer våld. 

Mottagnings- och serviceenheten kan genomföra en utredning även om vårdnadshavaren motsätter sig detta. Om det under utredningen framkommer att ett barn/ungdom har behov av insats – till exempel i form av annat boende, och vårdnadshavaren eller den unge motsätter sig detta, kan förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden besluta om placering utan att det finns samtycke.

Ansökan

Om ditt barn eller om du som förälder behöver stöd i din föräldraroll kan du göra en muntlig eller skriftlig ansökan till Omsorgsförvaltningen. Barn som fyllt 15 år kan själva göra en ansökan. För att kunna bedöma behovet av stöd eller hjälp genomförs en utredning.

Du kan också få information om det stöd vi erbjuder som "Stöd till barn och familj", och som du/ni kan anmäla dig/er till utan att insatsen föregås av en utredning eller registrering.


IVO - Inspektionen för vård och omsorg

För dig som är barn eller ungdom

Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård har rätt att kontakta oss för att få information om dina rättigheter. Du kan också vända dig till oss om du har synpunkter eller vill klaga.

Du har rätt till god vård och omsorg. Det innebär bland annat att det ska vara lätt för dig att söka och få hjälp om du är sjuk eller mår dåligt. 

IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO för att:

  • få information om dina rättigheter

  • berätta om det som inte fungerar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten

Länk till IVO.

  • Publicerat: 2018-10-19 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?