Tillstånd allmän platsmark

Park i Asarum, allmän plats.

Allmän platsmark är offentlig plats som gator, trottoarer, torg och parker.

Om du vill använda en plats för t.ex. uppställning av byggnadsställning, container, försäljningsstånd, musikarrangemang, torgmöten m.m. måste du ha ett tillstånd. Detta tillstånd behandlar Polismyndigheten enligt ordningslagen. (Se länkar till höger)

Vid all upplåtelse av allmän platsmark till annat ändamål än det avsedda, skall nedanstående regler gälla för grävningsarbete och reglering av uppkomna skador på marken. Klicka här för att ladda hem blanketten. 

Mark få inte tas i anspråk eller arbete påbörjas förrän tillstånd till ianspråktagande meddelats. Den som tar allmän platsmark i anspråk skall vidta alla de åtgärder som trafiksäkerheten eller boendemiljön kräver. Arbetsplats på allmän mark skall hållas väl avgränsad och vårdad.  

Vid grävning, återfyllning och återställning gäller särskilda bestämmelser. Dessa finns tillsammans med den blankett som används vid ansökan. All återställning av ytskikt som ianspråktagits utförs av gatuenheten på anordnarens bekostnad. Denne skall dessutom ersätta kommunen för den försämrade standard på beläggningar etc. som arbetena förorsakar samt för ökad underhållskostnad, besiktning, kontroll och administration. Ersättning beräknas enligt prislista.

Angivna ersättningar förutsätter att återfyllning och packning utförs enligt anvisningarna. Onormala sättningar eller andra fel som beror på bristfälligt utfört arbete ersätts särskilt. Efter arbetets färdigställande skall ianspråktagen mark och om så krävs skall även arbetsplatsens omgivning noggrant avstädas och besiktigas. Eventuella överskottsmassor transporteras bort.

Anmälan om besiktning görs utan dröjsmål till gatu- och parkenheten. 

Efter godkänd besiktning övertar gatuenheten, respektive parkenheten drift och underhåll av nämnda ytor.

Trottoarpratare

För att få ställa ut trottoarpratare på allmän plats i anslutning till butik krävs polistillstånd som utfärdas för 2 år. Sen måste nytt tillstånd sökas. 

För att tillstånd ska beviljas måste följande regler uppfyllas:

  • För att undvika att synskadade inte ska snubbla på trottoarprataren måste den ha en hel ram med ca 1 dm höjd mot marken.
  • För att rörelsehindrade ska kunna passera vid placering på trottoar måste trottoaren vara relativt bred,  (80 cm krävs för passagen, d.v.s. trottoarbredd 80 cm + bredd trottoarpratare).
  • Ingen hänvisningsskyltning, d.v.s. endast omedelbart utanför butik.
  • Publicerat: 2016-06-13 av mats.westrin@karlshamn.se
  • Etiketter: grävningstillstånd,allmän platsmark,trottoarpratare,grävning,tillstånd,ianspråktagande,skylt
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?