Grävtillstånd och TA-planer

Ansökningar för Grävtillstånd samt TA-plan (Trafikanordningsplan) görs via en webbsida som ni hittar i länken nedan.

Riktlinjer för grävning på kommunens mark hittar ni under länkar till höger. Dessa dokument ska läsas igenom innan grävtillstånd söks.

På webbsidan registrerar ni er och gör eran ansökan för grävningen respektive TA-planen. Registreringen gör ni enbart förta gången ni använder tjänsten, där efter loggar ni in och ser alla era ansökta grävtillstånd och TA-plans ansökningar.

Med hjälp av tjänsten får ni med allt som behövs för att göra en riktig ansökan för att så snabbt som möjligt få en godkänd ansökan.

Vid grävning, återfyllning och återställning gäller särskilda bestämmelser. Dessa finner ni till höger på denna sida. All återställning av ytskikt som ianspråktagits utförs av gatuenheten på anordnarens bekostnad. Denne skall dessutom ersätta kommunen för den försämrade standard på beläggningar etc. som arbetena förorsakar samt för ökad underhållskostnad, besiktning, kontroll och administration. Ersättning beräknas enligt prislista.

Angivna ersättningar förutsätter att återfyllning och packning utförs enligt anvisningarna. Onormala sättningar eller andra fel som beror på bristfälligt utfört arbete ersätts särskilt. Efter arbetets färdigställande skall ianspråktagen mark och om så krävs skall även arbetsplatsens omgivning noggrant avstädas och besiktigas. Eventuella överskottsmassor transporteras bort.

Anmälan om färdigställande görs utan dröjsmål till gatu- och parkenheten genom webbsidan. 

Efter godkänd besiktning övertar gatuenheten, respektive parkenheten drift och underhåll av nämnda ytor.

En TA-plan ska upprättas vid arbete på eller vid gatumark. Med gatumark menas gator, parkeringsplatser, GC-vägar och trottoarer. TA-planen kan ni kopplas till ett grävtillstånds ansökan eller separat.  

En TA-plan ska beskriva hur avstängningen ska göras och hur arbetsområdet ska skyltas.

Länk till ansökan för Grävtillstånd hittar ni här

Länk till ansökan för TA-planer hittar ni här

Behöver ni hjälp med ansökan och tjänsten, se kontaktuppgifter.

  • Publicerat: 2018-10-04 av christina.svensson@karlshamn.se
  • Etiketter: Grävtillstånd,Grävanmälan,TA-plan,Trafikanordningsplan
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?