Trafiksäkerhet

Exempel på trafiksäkerhet, foto Kjell Åke PerssonTrafiksäkerheten kan ökas genom utplacering av fysiska trafikhinder i vägbanan.

Därmed minskar även framkomligheten på vägen. Det är därför viktigt att endast använda sig av dessa åtgärder på platser med förhöjd olycksrisk. Framförallt gäller detta platser där många oskyddade trafikanter passerar starkt trafikerade vägar, exempelvis vid cykelvägspassager eller övergångsställen.

Olycksrisken beror på trafikmängd, fordonshastighet, sikt, antal oskyddade trafikanter, utformning etc.

Framförallt handlar det om hur många fordon som kör i en trafikfarlig hastighet. Gator med mycket trafik blir därför trafikfarliga vid en lägre medelhastighet än mindre trafikerade gator.

Gator med trafikmängd under 500 fordon/dygn är i regel bostadsgator utan genomfartstrafik som endast trafikeras av boende och besökande till dessa. Nyttan med en trafiksäkerhetsågärd på denna typ av gata är vanligtvis mycket liten.Trafiksäkrat övergångsställe, foto Kjell Åke Persson

Om trafikmängden är betydande och medelhastigheten märkbart överstiger skyltad och det finns riskfyllda interaktionspunkter mellan motorfordonstrafik och oskyddade trafikanter finns det anledning att införa trafiksäkerhetsåtgärder.

Kontakta Ann Thomasson för att få en trafikmätning utförd och en bedömning med eventuell åtgärd. Mätningar görs endast om det inte finns en tidigare mätning. Finns det anledning att tro att trafiken ökat märkbart på vägen sen förra mätningen, exempelvis p.g.a. nybyggnad av hyreshus eller verksamhetsstart, görs en ny mätning. På mindre återvändsgator av lokalgatukaraktär utan verksamheter görs i regel inga mätningar eller åtgärder.

  • Publicerat: 2018-10-04 av christina.svensson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?