Vatten och avlopp

Verksamhetsbeskrivning

Vatten och avlopp finansieras endast av avgifter. Avgiften omfattar drift och underhåll av vatten-, avloppsreningsverk, ledningsnät och vattenmätare. Arbetsuppgifterna utförs huvudsakligen av kommunens egen personal. Kommunen försörjer cirka 29 000 personer med dricksvatten och cirka 28 000 personer med avlopp. Den producerade vattenvolymen 2016 uppgick till cirka 3,8 miljoner kubikmeter. Vattenverket vid Långasjön producerar mer än 99 % av denna kvantitet. Grundvattentäkt finns i Ringamåla.

Karlshamns kommun har följande fyra avloppsreningsanläggningar: Sternö, Mörrum, Ringamåla och Halahult. Därtill finns ett 90-tal pumpstationer.

Kunderna får betala vattnet och avloppshanteringen, dels genom mätning i vattenmätare, dels genom en fast grundavgift. Mätaren ska bytas av VA-verket minst vart nionde år för att abonnenten ska skyddas mot felaktig mätning.

Utbyggnadsområden av vatten och avlopp som beslutats i gällande VA-plan

Här kommer vi efter hand att publicera information om hur utbyggnaden av vatten och avlopp för respektive påbörjat utbyggnadsområde - Granefors, Brorstorp och Ire. Denna information kommer att uppdateras efterhand som ny information finns.

Granefors

Verksamhetsområdet för Granefors är beslutat i Kommunfullmäktige och beslutet har vunnit laga kraft, dvs vilka fastigheter som omfattas av utbyggnaden är 'spikade'. Provtagning avseende föroreningar i mark kring Granefors Bruk är avslutad. Marken innehåller föroreningar som måste hanteras i utbyggnaden och samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst pågår.

Brorstorp

Verksamhetsområdet för Brorstorp är beslutat i Kommunfullmäktige och beslutet har vunnit laga kraft, dvs vilka fastigheter som omfattas av utbyggnaden är 'spikade'. Lantmäteriförrättning pågår för området som reglerar tillgång till mark och ersättning till markägare som får huvudledningar på sin fastighet och när denna är klar skickas ytterligare information ut till berörda. Samråd med Trafikverket angående arbeten och trafikreglering i Graneforsvägen har hållits. Inom vägområdet planeras arbeten starta under hösten 2017.

Ire

Tidigt informationsmöte hölls våren 2017. Enkät som skickats ut avseende hur boende i området upplever kvalitet och kvantitet för vattnet från egna brunnar visade att egen dricksvattenförsörjning fortsatt är det bästa alternativet. Utredning för placering av en framtida avloppsanläggning pågår. Utbyggnad i tid kommer att förskjutas framåt i tid. Hur lång tid detta handlar om publiceras här när revideringen av VA-planen är färdig och beslutad.

 

RörnätUnderhållsarbete

Rörnätet arbetar med förebyggande underhåll i form av ledningsom-läggning, översyn och utbyte av servisledningar, ventiler och brandposter samt rengöring av ledningar. Tjänster som köps är bland annat TV-inspektion, större rotskärningar, vissa relineingar och råttbekämpning.

Akutinsatser vid vattenläckor, vattenmätarbyten, kartläggning av och åtgärdsplaner mot ovidkommande vatten i avloppsledningarna samt service och rådgivning till kunder är andra viktiga moment som ingår i verksamhetens ansvarsområde.

Här kan du se alla pågående och planerade VA-arbeten i kommunen.

Kontakter

Abonnenthandläggare
Lotta Johansson
   lotta.johansson@karlshamn.se
Frågor om avläsning, fakturor, vattenmätarbyten m.m.


Entreprenadingenjör
Peter Hammarström
   peter.hammarstrom@karlshamn.se
Ansvarig för VA-enhetens utredningsgrupp


Drift Avlopp
Joacim Persson
   joacim.persson@karlshamn.se
Drift avloppsverk


Driftledare Vatten
Henrik.Söderlund
   henrik.soderlund@karlshamn.se
Driftledare vattenverk


Utredningsingenjör
Juhani Kujanpää
   juhani.kujanpaa@karlshamn.se

VA-ingenjör
Carina Fast
   carina.fast@karlshamn.se
Nyanslutningar till VA-nätet

  • Publicerat: 2018-02-12 av linda.holm@karlshamn.se
  • Etiketter: VA-enheten,VA
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?