Reningsverk

Du kan hjälpa till!

Det är inte litet vatten som går igenom reningsverken. Under 2007 renades ca 4,1 miljoner m3. En rest från reningen är avloppsslam. I slammet hamnar mycket av näringsämnena som plockas bort från spillvattnet. Detta används till anläggningsjord och även som gödselmedel inom jordbruket, mest i södra Skåne. Men för att biomullen från våra reningsverk ska kunna tas till vara måste vi hjälpas åt att hålla den så ren som möjligt.

Vi håller koll på slammets innehåll av oönskade ämnen, som tungmetaller och vissa organiska ämnen, så att det inte är för högt. Gifterna kan dessutom försämra reningsresultatet i reningsverket. Spola inte heller ner fasta föremål som tops, sanitetsskydd eller strumpbyxor. De kan orsaka stopp i pumpar och rör med utsläpp av orenat avloppsvatten som följd. Färgrester och överbliven lacknafta, lösningsmedel, motorolja och andra kemikalier lämnar du på din återvinningscentral.

Avloppseningsverket på Sternö välkomnar skolklasser för studiebesök. Ett studiebesök tar runt en timme och bokas hos Johanna Johansson via kommunens växel. 

Sternö Reningsverk

Foto: Inger Hansson

Sternö Reningsverk

Processbeskrivning

Reningsverket drivs biologiskt, helt utan fällningskemikalier. De enda kemikalier som används i processen är polymerer för slamavvattning.

Grövre föroreningar i inkommande vatten avskiljs i två rensgaller. Sanden avskiljs i ett sandfång. Rens och sand skickas till soptippen i Mörrum. I försedimenteringen, två parallella bassänger, sjunker större partiklar till botten.

Vattnets innehåll av näringsämnen minskas med hjälp av olika mikroorganismer i ett system med luftade och ej luftade zoner. Mikroorganismerna som används finns i inkommande avloppsvatten. För att de ska bli tillräckligt många för att hinna rena vattnet skickas det slam som sjunker till botten i mellansedimenteringen tillbaka till biologin. (Slammet består av mikroorganismer).

Efter mellansedimenteringen filtreras de kvarvarande partiklarna bort från vattnet. Därefter är vattnet mycket rent och kan släppas ut i Karlshamnsfjärden.

Slam från biologin pumpas till försedimenteringen och slam därifrån avvattnas innan det pumpas till rötkammaren. Slammet i rötkammaren värms till ca 37°. I denna process bildas biogas. Gasen bränns i en gaspanna. Värmen från pannan används för att värma rötkammaren och byggnaderna. När slammet har rötats avvattnas det i en centrifug.

När slammet är färdigbehandlat kallas det för biomull och är nu ett utmärkt gödningsmedel för jordbruk. Slammet hämtas av RagnSells och används som gödselmedel och jordtillverkning.

Mörrums reningsverkMörrums reningsverk

Reningsprocess
Reningsverket arbetar med en process för reningen som omfattar: mekanisk rening enligt aktivslammetoden och kemisk fällning med förfällning och filtrering. Järnklorid används som fällningskemikalie. Dimensionerande flöde är 170 m3/h.

Slamhantering
Slamstabilisering sker än så länge genom rötning i rötkammare och slammet avvattnas efter förtjockning i en silbandspress efter tillsats av polymer. Slamtransporter går en till två gånger per vecka till Västblekinge Miljö AB för kompostering.

Framtiden
Mörrums avloppsreningsverk ska läggas ner och vattnet ledas till Sternö avloppsreningsverk. När ledningen mellan verken är klar och kan tas i drift försvinner utsläppet av renat avloppsvatten till Mörrumsån och verket kommer att fungera som utjämningsmagasin och pumpstation. Arbete med detta pågår. Det innebär att hushåll och verksamheter i Mörrum kommer att vara med och bidra till att slammet kan återföras till jordbruksmark via REVAQ.

  • Publicerat: 2018-10-17 av linda.holm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?