VA-avgifter

Fakturering och viss avläsning av vattenmätare sköts av Karlshamn Energi AB, tel. 0454-818 10.

Du betalar anslutningsavgifter, brukningsavgift, bortledande av dagvatten gata & fastighet. I brukningsavgiften ingår vattenmätare, produktion av dricksvatten samt rening av spillvatten.

Avgifter för vatten, avlopp och dagvatten fr.o.m. 2018-01-01 inkl. mervärdesskatt.

Enfamiljshus+ övriga
smärre anläggningar
Fast avgift per år
Rörlig avgift
per kubikmeter
Vatten och avlopp (taxa 500) 2 870,11 kr 17,12 kr
Vatten (taxa 510) 861,49 kr 5,14 kr
Avlopp (taxa 520) 2 008,62 kr 11,98 kr
Dagvatten (fastighet + gata) 876,68 kr  

 

Hyreshus + industrier
Fast avgift per år
Rörlig avgift
per kubikmeter
Vatten och avlopp
(beroende på mätarstorlek)
2 870,11-599 694,31 kr
17,12 kr
Dagvatten per varje påbörjad 1000 m2
tomtyta
876,68 kr
 

 

 

  • Publicerat: 2018-03-02 av linda.holm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?