Vattenverk

Inger Hansson

Foto: Inger Hansson

Långasjöns vattenverk

Karlshamns kommuns vattenledningsvatten kommer från vatten-verket vid Långasjön. Vattnet pumpas in i verket från sjön och renas i fällningsbassänger, varifrån föroreningarna pumpas vidare till avloppsreningsverket. Det renade vattnet filtreras sedan ytterligare genom sand. Därefter tillsätts kalk för att höja pH-värdet och sedan ytterligare en filtrering genom aktivt kol för att ta bort dålig smak.

För att ta bort eventuella bakterier används sedan 1995 UV-ljus och därför behöver inget klor tillsättas.

Vattnet i ledningarna håller ett pH-värde på 8,3-8,6 och hårdheten är 4,0-4,5 tyska grader (dH). Detta innebär att vattnet betecknas som mjukt och att man därför bör använda lägsta föreslagna dosering på tvätt- och diskmedelspaketen. Från 2002 är även Åryd med omnejd anslutna till Långasjöns vattenverk.

Ovanstående gäller inte abonnenter i Ringamåla och Björkenäs som förses med vatten med andra pH och dH värden.

Ringamåla vattenverk

Foto: Inger Hansson

Ringamåla  vattenverk

Detta vattenverk försörjer tätorten Ringamåla. Råvattnet tillförs från en grundvattentäkt. 

Inkommande vatten passerar en luftningstank där oxidation av järn och mangan sker. Före luftningstanken sker en dosering av lut.

Efter luftningstanken passerar vattnet två sandfilter, varav ett har toppats med mangandioxid. Här avskiljs oxidationsprodukter av järn och mangan. Före filter två tillsätts ett flöde från RO-anläggningen(omvänd osmos) för att minska fluoridhalten. Det filtrerade vattnet desinficeras med UV-ljus före och efter lågreservoaren.

Två dricksvattenpumpar distribuerar ut dricksvattnet till konsument.

Som reserv finns utrustning för att dosera natriumhypoklorit.

  • Publicerat: 2018-10-17 av linda.holm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?