Naturreservat

Fritidsaktiviteter

Naturreservat

Naturreservat finns till för att bevara viktiga natur- och rekreationsvärden som annars kunnat gå förlorade. Varje reservat är unikt och tillsammans visar de upp Sverige från dess vackraste sida. 

Inom Karlshamns kommun finns 24 stycken naturreservat. Naturreservaten Långasjönäs, Stärnö-Boön, Fölsö samt Tärnö sköts av kommunen. Eriksberg naturreservat sköts av Eriksbergs gård medan resterande reservat sköts av Länsstyrelsen.

Gränserna till naturreservat markeras av stolpar med en vit snöstjärna på blå botten. Allemansrätten tillämpas inte i naturreservat, utan särskilda regler gäller för friluftslivet. Dessa regler, tillsammans med information om reservatet, finns att hitta på informationstavlor i området och på Länsstyrelsens hemsida.

 • Bockön - Mjööns naturreservat

  Bockön och Mjöön ligger i Hällaryds skärgård. Öarna är formade av intensiv betesdrift och slåtter, än idag går här betesdjur under sommarmånaderna....

 • Bökemålas naturreservat

  Bökemåla naturreservat utgörs av både barr- och lövdominerade naturskogar samt myrmarker. Här finns rester av äldre tiders brukande, exempelvis två...

 • Elleholms naturreservat

  Elleholms naturreservat breder ut sig väster om Mörrumsåns mynning.  I reservatet finns en naturtyp som var vanlig längs Blekingekusten innan...

 • Eriksbergs naturreservat

  Eriksbergs naturreservat, som delvis utgörs av hav, ligger cirka 3 kilometer söder om Åryd. Reservatet omfattar ett av norra Europas största vilthä...

  Eriksbergs naturreservat
 • Eriksbergs stränders naturreservat

  Naturreservatet sträcker sig längs stränderna utanför Eriksbergs vilthägn. Det ger med sina två uppmärkta leder möjlighet till vandringar längs hav...

  Eriksbergs stränders naturreservat
 • Fölsös naturreservat

  Fölsö är ett populärt besöksmål för fritidsbåtar och här finns också goda förtöjningsmöjligheter. På ön, som ligger i Hällaryds skärgård, finns und...

 • Grimsmålas naturreservat

  I Mieåns dalgång norr om Karlshamn ligger Grimsmåla naturreservat. Reservatet bildades för att bevara kvarvarande grusformationer från tidigare...

 • Hjärtsjömålas naturreservat

  Hjärtsjömåla naturreservat har ett, för Blekinge, ovanligt stort område barrnaturskog men här finns också glesa skogspartier med tall och en mosaik...

 • Hokas naturreservat

  Det lilla naturreservatet vid Mieån består av en grusås som är bevuxen av tall- och lövskog. Här finns flera blommor som växer ner mot åns strand,...

 • Hönebyggets naturreservat

  Hönebyggets naturreservat kännetecknas av kuperade sluttningar som är bevuxna av bok- och tallskog. Den här typen av skog har funnits i området sed...

 • Ires naturreservat

  I Ire naturreservat är det som om tiden stått stilla sedan början av 1900-talet, det är ett av Blekinges bäst bibehållna odlingslandskap. Husen har...

 • Kvallåkras naturreservat

  Naturreservatet utgörs mestadels av en artrik ädellövskog med olikåldrig ek, bok och avenbok men här finns också inslag av lind, alm, asp björk och...

 • Käringahejans naturreservat

  Kärringahejans naturreservat består av ett 4,5 kilometer långt område där Mörrumsån flyter igenom i en djup sprickdal. På vissa ställen störtar...

 • Lobergets naturreservat

  Naturreservatet består av ett kulturhistoriskt intressant område med odlingslandskap och grandominerad naturskog. En markerad stig går genom...

 • Långasjönäs naturreservat

  Långasjönäs naturreservat ligger i Blekinges mellanbygd där områdena med öppna fält och lövskogar slutar och där skogsbygden, som domineras av...

  Långasjönäs naturreservat
 • Långehalls naturreservat

  Naturreservatet bildades för att bevara ett otillgängligt skogsområde med ovanliga marksvampar. Området har en rik blandning av trädslag med träd i...

 • Mörrumsåns dalgångs naturreservat

  Naturreservatet sträcker sig längs med Mörrumsåns bägge sidor, från Svängsta i söder till Hemsjö i norr. Här finns gamla kulturmarker, artrika...

  Mörrumsåns dalgångs naturreservat
 • Penningbergets naturreservat

  Penningberget är en för Blekinge ovanlig kalkstensrest, vid ett berg i östra Karlshamn. Kalkstenen innehåller skal av en armfoting, som liknar en...

 • Persgärdes naturreservat

  Persgärde naturreservat visar upp flera naturtyper i form av artrika ädellövskogar men även artrika mader och betesmarker med stor biologisk...

 • Stilleryds naturreservat

  Väster om Karlshamn ligger Stilleryds naturreservat som omfattar den västra udden av en halvö med angränsande skärgård. Området karaktäriseras av...

 • Stärnö - Boöns naturreservat

  Stärnö-Boön naturreservats cirka 900 hektar fördelas på cirka 700 hektar vattenareal och 200 hektar land. I den del av reservatet som omfattas av...

  Stärnö - Boöns naturreservat
 • Tattamålas naturreservat

  I Tattamåla naturreservat finns skiftande naturmiljöer med vackra hagmarker, ädellövskogar samt blandskogar med äldre tall och bok. Här finns också...

 • Tjärös naturreservat

  Tjärö naturreservat, som ligger i Hällaryds skärgård, utgörs av en ö med omkringliggande vatten, holmar och skär. På Tjärö finns flera vandringsled...

  Tjärös naturreservat
 • Tärnös naturreservat

  Tärnö naturreservat ligger i Hällaryds skärgård och omfattas av fyra skilda delar av Tärnö samt den östra delen av Yttre Ekö. Tärnö, den största ön...

  Tärnös naturreservat
 • Östra Kvallåkras naturreservat

  Naturreservatet Östra Kvallåkra ligger i anslutning till naturreservaten Kvallåkra och Persgärde. I området finns naturskogar med blockig mark och...

Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?