Analys av Medborgarundersökning 2016

 

Karlshamnsborna är överlag nöjda med att bo i kommunen och 46 procent av invånarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Karlshamn. Däremot upplever karlshamnsborna inte att de har tillräckliga möjligheter att påverka kommunala beslut samt att arbetsmöjligheter och tillgång till bostäder bör förbättras. Det visar Statistiska centralbyråns medborgarundersökning som genomfördes under våren 2016.

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 55 kommuner våren 2016.  Medborgar­undersökningen, som är en attitydundersökning och inte en brukarundersökning, är ett av flera verktyg som används för att följa upp hur kommunens invånare ser på sin kommun.

I denna analys redovisas resultatet för Karlshamns kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj 2016. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 44 procent enkäten.

Analys av Statistiska centralbyrånsmedborgarundersökning våren 2016

Medborgarundersökningen redovisas i tre delar med varsitt helhetsbetyg:

 • Kommunen som en plats att bo och leva på (NRI, Nöjd-Region-Index)
 • Kommunens olika verksamheter (NMI, Nöjd-Medborgar-Index)
 • Medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter ((NII, Nöjd-Inflytande-Index)

 

Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Karlshamns kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2008, hösten 2010, våren 2012 och våren 2014.

Nöjd-Region-Index (NRI)

NRI är ett helhetsbetyg som redovisar vad kommunens medborgare anser om kommunen som en plats att bo och leva på. NRI för Karlshamns kommun blev 61 i årets undersökning. Det är lägre jämfört med våren 2014 då NRI var 66.  

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

NMI är ett helhetsbetyg som redovisar vad kommunens medborgare anser om kommunens olika verksamheter. NMI för Karlshamns kommun våren 2016 blev 56 vilket är något lägre än 2014 års värde som var 58. Resultatet är något lägre än genomsnittet för kommuner i Karlshamns storlek men samtidigt något högre än snittet för övriga deltagande kommuner.  

Nöjd-Inflytande-Index (NII)

NII är ett helhetsbetyg som redovisar vad kommunens medborgare anser om möjligheter till inflytande på kommunala beslut och verksamheter. NII för Karlshamns kommun blev 38 i 2016 års undersökning jämfört med våren 2014 då NII var 43.

Kommunen som en plats att bo och leva på (NRI)

Jämfört med genomsnittet för de deltagande kommunerna är medborgarna i Karlshamn mest nöjda med Kommunikationer och det kommersiella utbudet och 46 % av medborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. De områden som däremot visar ett sämre resultat än övriga deltagande kommuner är arbetsmöjligheter, bostäder och trygghet, vilket stämmer med resultatet 2014.

Detta resultat speglas i några av de skriftliga öppna svaren:

 • ”Positiv anda bland människor såväl inom servicenäringen som bland människor i allmänhet.
 • ”Önskar deltidsbrandkår i Mörrum”
 • ”Öka antalet särskilda boenden så de som vill kan söka sig dig. Det finns skäl till varför man söker sig dit. Friska och trygga människor söker sig inte till sådana boenden.”
 • ”Livsmedelsbutiker: Många har inte bil bland annat ensamstående mammor som är lågavlönade samt pensionärer. Dessa har bara en affär i city att handla i. Har inget utbud att välja på. Samt talar vi om vår miljö. Vad är det för mening med det när vi måste köra bil för att handla?”

 

Kommunfullmäktige har i sitt kommunprogram för innevarande mandatperiod och i Mål och budget för 2016 och 2017 fastställt inriktningsmål och verksamhetsmål. Flera mål rör områden som beräknas ge ökat resultat och ökad nöjdhet inom de områden som fått sämst resultat ovan.

Kommunens olika verksamheter (NMI)

Undersökningen visar ett bra resultat framför allt för Vatten och avlopp och Räddningstjänst men även Renhållning och sophämtning samt Förskola ligger högt. 

Resultatet bekräftas i några av fritextsvaren i undersökningen. En av de svarande skriver: 

 • ”Förskole- och skolverksamheten tycker jag i stort är bra med engagerade pedagoger som gör ett riktigt bra jobb, men jag hade önskat större personaltäthet, kanske i synnerhet på fritids.” 

 

Medborgarna överlag är nöjda med grundskolan och gymnasieskolan i Karlshamns kommun, vilket bekräftas av resultaten av de brukarenkäter som gjorts de senaste åren.

Resultatet för bemötande och tillgänglighet ligger något under genomsnittet jämfört med kommuner i Karlshamns storlek. Här har vårt index sjunkit från 61 till 56 på två år och det är framför allt yngre män som inte tycker att det är lätt att komma i kontakt med tjänstemän inom kommunen

Kulturen i Karlshamns kommun har ett index på 61, vilket innebär att de svarande överlag är nöjda med verksamheten. Det är statistiskt säkerställt lägre än 2014 års värde som var 71 och ungefär i nivå med övriga deltagande kommuner. Resultaten bekräftas i några av fritextsvaren i undersökningen.

Flera skriftliga öppna svar vittnar om att de svarande är nöjda med kulturlivet i Karlshamn men att de önskar ett större utbud: 

 • ”Ge fortsatt stöd till teatersmedjan! Det är en av de viktigaste verksamheterna i Karlshamns kommun och ger barn och ungdomar en fantastisk utbildning…”
 • ”Mer kulturaktiviteter och övriga aktiviteter överlag. Mer folkfest och tävlingsevenemang.”

 

Viktiga förbättringsområden är Gator och vägar, Grundskola, Miljöarbete, Gång och cykelvägar samt Äldreomsorgen.

Undersökningens öppna svar lyfter även fram önskemål om ökad skötsel och renhållning:

 • ”bättre belysning på motionsslingor och promenadvägar, Vägga strandpromenad och ute i Kollevik. Man vågar inte gå där kvällstid.”
 • ”skötsel av grönområde är under all kritik. Cykelvägar där nässlor hänger ut och bränner barnen när de cyklar, rostiga lyktstolpar etc.”
 • ”störst problemet i denna kommun när det gäller nedskräpning är hundbajs överallt på trottoarer”

Medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter (NII)

Jämfört med medborgarundersökningen 2014 ligger resultatet fortfarande relativt högt vad gäller Information medan Påverkan och Förtroende har fått lägre betygsindex. Påverkan omfattar bland annat hur nöjda invånarna är med hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter och möjligheterna att påverka kommunala beslut. Förtroende handlar bland annat om hur invånarna tror att politiker och tjänstemän arbetar för kommunens bästa.

Kommunen arbetar med att utveckla möjligheterna till medborgardialog och det finns avsatt tid för allmänheten att ställa frågor eller lämna synpunkter när kommunfullmäktige sammanträder. På kommunens hemsida finns information som beskriver hur man som kommuninvånare kan vara delaktig och påverka kommunens utveckling samt hur man lämnar medborgarförslag eller liknande. Kommuninvånarna kan också ställa frågor till de förtroendevalda på kommunens hemsida och kommunen har ett system för att inhämta synpunkter och klagomål.

Utdrag från undersökningens öppna svar pekar på invånares vilja att kunna påverka kommunala beslut i högre grad:

 • Det borde vara tydligare hur man ska göra för att framföra önskemål om förändringar.
 • Enkäten ”Tyck om Karlshamns torg” – vilken flopp! Jag och många andra hade gjort ett stort arbete med förslag till förnyelse men någon förändring blir det ju inte nu.
 • På hemsidan: Inför möjligheten att lämna direktförslag till samtliga kommunala politiker via sajten. ...det skulle öka känslan av att kunna påverka.
 • Publicerat: 2016-11-17 av annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?