Revision

Vad gör kommunens revisorer?

Kommunens revisorer kontrollerar att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för politiska mål och ekonomin. Revisorerna är en del av den demokratiska kontrollen.

Hur ser revisorernas uppdrag ut?

Revisorerna är kommunfullmäktiges och medborgarnas instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom kommunen genom kommunstyrelsen, nämnder och företag.

Den övergripande uppgiften för kommunens revisorer är att granska att verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten når de politiska målen inom de ekonomiska ramar som bestämts.

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet granska, bedöma och främja verksamheten.

Revisorernas uppdrag regleras genom kommunallagen och genom det reglemente som kommunfullmäktige beslutar om för revisorernas uppdrag. Vidare sker uppdraget i enlighet med god revisionssed, vilken utgår från den kommunala sektorns förhållanden.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.    

Vilka är kommunens revisorer?

Revisorerna är förtroendevalda kommunmedborgare och måste enligt kommunallagen vara minst fem till antalet. I Karlshamn har kommunfullmäktige valt att välja sju revisorer. Ordföranden utses av oppositionen.

Revisorerna som är valda 2015-2018:

Lars Beckman (M), ordf (ej GY, KN, ÖFN, Räddntj)
Lars-Inge Kjellberg (S), v ordf
Lars-Erik Johansson (S)
Kennet Aronsson (C)
Vakant (MP)
Robert Söderberg (SD)
Kjell Thörnqvist (L)

Hur bedrivs revisorernas arbete?

Revisorerna är enligt lag självständiga i förhållande till varandra, men strävar efter enighet och ett gemensamt arbete. Den årliga processen kan åskådliggöras genom nedanstående:

Planera

Revisorerna följer löpande nämndernas verksamhet genom deras protokoll och genom planerade möten med nämnderna.

Efter en gemensam riskbedömning upprättas en revisionsplanering. Som stöd i planeringen och för genomförande av granskningsinsatser anlitar kommunens revisorer sakkunnigt biträde från en revisionsfirma. Utifrån revisionsplaneringen fattar revisorerna beslut om en projektplan för varje granskningsinsats.

Granska

Med projektplanen som grund genomför det sakkunniga biträdet sin granskning och rapporterar till revisorerna. Revisorerna upprättar utifrån rapportens bedömningar en skrivelse till berörd nämnd med begäran om svar om vidtagna eller planerade åtgärder.

Kommunens delårsrapport och årsredovisning är varje år föremål för granskning.

Pröva

Revisorernas samlade bedömning för året kommer till uttryck i den revisionsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige efter det att kommunstyrelsens avgivit sin årsredovisning. I revisionsberättelsen ger revisorerna förslag om kommunstyrelsen och nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet.

Rapporter 2018

Rapporter 2017

Rapporter 2016

Granskning av tekniska nämndens kostservice, städservice och fastighetsdrift

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Bakgrund och revisionsfråga

56 kB 2017-03-22
pdf

Missiv

306 kB 2017-03-22
pdf

Rapport

1 MB 2017-03-22

Granskning av biståndsbedömning

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Missiv

201 kB 2017-03-13
pdf

Rapport

268 kB 2017-03-13

Granskning av kommunstyrelsens beredningsprocess och beslutsunderlag

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Bakgrund och revisionsfråga

58 kB 2017-03-03
pdf

Missiv

226 kB 2017-03-03
pdf

Rapport

226 kB 2017-03-03

Granskning av BUS-nämndens ledning och styrning

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Bakgrund och revisionsfråga

58 kB 2017-03-03
pdf

Missiv

304 kB 2017-03-09
pdf

Rapport

365 kB 2017-03-03

Delårsrapport för år 2016

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Granskning av delårsrapport

2 MB 2017-01-23
pdf

Utlåtande från kommunens revisorer

227 kB 2017-01-23

Granskning av hanteringen av allmänna handlingar och arkivvård

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Bakgrund och revisionsfråga

42 kB 2017-01-19
pdf

Kommunstyrelsens beslut

566 kB 2017-03-27
pdf

Missiv

38 kB 2016-11-16
pdf

Rapport

318 kB 2016-11-14
DOCX

Svar

38 kB 2017-03-27

Granskning av VA-verksamheten

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Bakgrund och revisionsfråga

56 kB 2017-01-19
pdf

Missiv

522 kB 2016-10-05
pdf

Rapport

1 MB 2016-10-05
pdf

Svar från nämnd

463 kB 2017-01-19

Lekmannarevision – granskning av de kommunala bolagen, beslutsunderlag och protokoll

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Bakgrund och revisionsfråga

104 kB 2017-01-19
pdf

Missiv

187 kB 2017-01-19
pdf

Rapport - Granskning av beslutsunderlag och protokoll, Karlshamn Energi 2016-04-04

215 kB 2016-04-25
pdf

Rapport - Granskning av beslutsunderlag och protokoll, Karlshamn Hamn 2016-04-04

210 kB 2016-04-25
pdf

Rapport - Granskning av beslutsunderlag och protokoll, Karlshamnsbostäder 2016-04-04

210 kB 2016-04-25
pdf

Rapport - Granskning av beslutsunderlag och protokoll, Karlshamnsfastigheter 2016-04-18

210 kB 2016-04-25
pdf

Rapport - Granskning av beslutsunderlag och protokoll, Stadsvapnet 2016-04-04

215 kB 2016-04-25
PDF

Stadsvapnet i Karlshamn ABs beslut

299 kB 2017-03-27
PDF

Svar

94 kB 2017-03-27

Uppföljning av tidigare granskning av Väggaskolans boksamling

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Bakgrund och revisionsfråga

55 kB 2017-01-19
pdf

Missiv

38 kB 2016-11-16
pdf

Rapport

556 kB 2016-05-12
pdf

Svar från Gymnasienämnden

464 kB 2017-01-19

Rapporter 2015

Granskning av årsredovisningen 2015

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Granskning av årsredovisningen

2 MB 2017-01-19

Delårsrapport för 2015

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Granskning av delårsrapport 2015

1 MB 2017-01-24
pdf

Utlåtande från kommunens revisorer

772 kB 2017-01-24

Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Bakgrund och revisionsfråga

56 kB 2017-01-19
pdf

Missiv

550 kB 2016-11-16
pdf

Rapport

1 MB 2016-01-05
pdf

Svar från Ekonomiavdelningen

403 kB 2016-11-16

Granskning  av sjukfrånvaron

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Bakgrund och revisionsfråga

60 kB 2017-01-19
pdf

Missiv

456 kB 2015-12-07
pdf

Rapport

2 MB 2015-12-07
pdf

Svar BUS-nämnden

710 kB 2017-01-19
pdf

Svar omsorgsnämnden

710 kB 2017-01-19

Granskning  av Karlshamns kommuns näringspolitiska program

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Bakgrund och revisionsfråga

58 kB 2017-01-19
pdf

Förtydligande av svar

414 kB 2016-10-28
pdf

Rapport

3 MB 2015-11-09
pdf

Svar

513 kB 2016-10-28

Granskning  av inköpsrutiner och köptrohet

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Bakgrund och revisionsfråga

57 kB 2017-01-19
pdf

Missiv

1 MB 2015-09-28
pdf

Rapport

3 MB 2015-09-28
pdf

Svar

610 kB 2016-10-28

Rapporter2014

Granskning  av externa utförare av verksamheter

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Granskningsrapport - Externa utförare

1 MB 2015-09-28
pdf

Granskningsrapport - Kommunens insyn vid privat utförd personlig assistans

381 kB 2015-09-28
pdf

ON § 90 Yttrande avseende granskning av privat utförd personlig assistens

255 kB 2016-10-28
pdf

Rutin - kontroll av privat utförd assistans

967 kB 2016-10-28
pdf

Skrivelse avseende granskningsrapport - Externa utförare

65 kB 2016-10-28
pdf

SocN § 88 Skrivelse ang granskningsrapport - Externa utförare inom individ- och familjeomsorg

266 kB 2016-10-28

Granskning  av kommunala fordon

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Granskningsrapport - Kommunens fordon

182 kB 2015-09-28
pdf

KS § 74 Yttrande - Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

448 kB 2016-10-28
pdf

Yttrande- Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

414 kB 2016-10-28

Granskning  av internprissättning och interndebitering

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Granskningsrapport - Internprissättning och debitering

400 kB 2015-09-28
pdf

KS § 206 Yttrande över Granskningsrapport - Internprissättning och debitering

451 kB 2016-10-28

Granskning  av investeringsprojekt

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Granskningsrapport - Stora investeringsprojekt

506 kB 2015-09-28
pdf

Revisionsrapport - granskning av KS investeringsplanering

1 MB 2016-10-28
pdf

TN § 189 Återrapportering granskningsrapport stora investeringsprojekt

406 kB 2016-10-28
pdf

TN § 88 Yttrande granskningsrapport - stora investeringsprojekt

412 kB 2016-10-28

Granskning  av val

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Granskningsrapport - Tillförlitligheten i genomförandet av val

414 kB 2015-09-28
pdf

VN § 3 Yttrande - Revisionsrapport, tillförlitligheten i genomförande av val

509 kB 2016-10-28

Granskning av överförmyndarverksamheten

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Granskningsrapport - Övermyndarnämndens verksamhet

392 kB 2015-09-28

Granskning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Granskningsrapport - Mottagande av ensamkommande flyktingbarn

1 MB 2016-11-16
pdf

Missiv - Granskning av Cura ungdomsboende

221 kB 2016-11-16
  • Publicerat: 2018-11-27 av aili.martinsson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?