Granskning av delårsrapporter 2018

Granskning av delårsrapporten

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Vi har översiktligt granskat Karlshamns kommuns delårsrapport per 2018-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad mer på analys och mindre på detalj granskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av EY.

Granskning av resultatrapporten

Granskning av ekonomisk långtidsplanering

Revisorerna har gjort en granskning av hur kommunstyrelsen arbetar långsiktigt med den ekonomiska planeringen.  I rapporten redovisas en tioårig prognos med kommunens ekonomiska resultat för perioden. Det är viktigt att komma ihåg att vi har utgått från de kostnader kommunens har idag för t ex en grundskolelev och en plats inom äldreomsorgen. Rapporten redovisar också hur mycket pengar kommunen kan låna för investeringar, både i kommunen och i de kommunala bolagen. Om kommunen inte gör anpassningar, redovisas vilka skattehöjningar som blir nödvändiga.  Bedömningen är att kommunen behöver arbeta återkommande med en ett längre planeringsperspektiv än det vanliga tre-års-perspektivet år för att nå sina ekonomiska mål och för att kunna prioritera mellan olika investeringsförslag.

Granskning av investeringar

Revisorerna har i en skrivelse ställt ett antal frågor till kommunstyrelsen när det gäller hur beslut fattas om investeringar. Revisionen gjorde 2016 en granskning av investeringsprocessen, som ledde till att fullmäktige beslutade om en ny policy för investeringar. I en ny översiktlig granskning i år, kan konstateras att det tar lång för lång tid att få fram beslutsunderlag. Vi pekar på att det krävs bättre prioriteringar mellan investeringar i kommunen såväl som inom bolagen och att kostnaden jämförs med det totala investeringsutrymmet. Slutligen menar vi at investeringar som föreslås på politisk nivå ska utredas lika noggrant som andra investeringar.

 

  • Publicerat: 2018-11-22 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?