Europeiska strategier

EU antog 2010 den nya tillväxtstrategin Europa 2020 under parollen ”smart och hållbar tillväxt för alla”. Europa 2020-strategin kommer att vara styrande för EU:s arbete under kommande år och bildar tillsammans med EU:s strategi för Östersjöregionen utgångspunkt för utformandet av de EU-program som berör Karlshamn i nästa programperiod. För att nå framgång bör Karlshamns internationella arbete vara i samklang med Europa 2020-strategin och EU:s strategi för Östersjöregionen.

Europa 2020 – en strategi för full sysselsättning och hållbar tillväxt för alla

Strategin bygger på tre prioriteringar som ska förstärka varandra:

 • smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation,
 • hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi, samt
 • tillväxt för alla; stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

 

Strategin identifierar fem kvantitativa mål som EU ska ha uppnått till 2020 inom fem områden: sysselsättning, forskning och utveckling, klimat och energi, utbildning samt social delaktighet. EU-länderna har därefter fastställt nationella mål inom samma områden som utgår från deras relativa utgångslägen och nationella förutsättningar. Till höger finns en länk till svenska regeringens redovisning av Sveriges nationella mål.

Strategins prioriteringar ska uppnås med hjälp av sju huvudinitiativ

 • En digital agenda för Europa 
 • Innovationsunionen 
 • Unga på väg
 • Ett resurseffektivt Europa 
 • En integrerad industripolitik för en globaliserad tid
 • En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen
 • Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning

EU:s strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen utgör en form av pilotprojekt för utvecklingen av ett makroregionalt samarbete som kan leda till ett nytt gränsöverskridande arbetssätt inom EU. Östersjöstrategin består dels av en övergripande strategi och dels av en handlingsplan som uppdateras kontinuerligt. Handlingsplanen är uppdelad i fyra målområden som i sin tur är uppdelade i 15 prioriteringsområden och ett antal horisontella mål. Inom respektive område finns antal prioriterade åtgärder, s.k. flaggskeppsprojekt Varje medlemsland har ett särskilt ansvar för ett antal områden och flaggskeppsprojekt.

Strategins fyra målområden

 • En miljömässigt hållbar region – miljö
 • En region i tillväxt – välstånd
 • Tillgänglig och attraktiv region - tillgänglighet och attraktivitet (Transportsystemen och energimarknaderna)
 • En trygg och säker region – säkerhet
 • Publicerat: 2016-12-20 av annika.henesey@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?