Gränsöverskridande samarbete

För att ett projekt ska få EU-stöd måste det finnas ett uttalat europeiskt syfte med projektet. Det ska finnas ett mervärde med att projektet utförs på europeisk nivå. Ett vanligt krav är att projektet dessutom omfattar deltagare från flera medlemsländer. Detta brukar på EU-språk kallas för att projekten ska ha en europeisk dimension.

Den europeiska dimensionen löper som en röd tråd genom EU:s olika stöd. Som exempel har EU:s forskningsprogram målet att förbättra EU:s industriella konkurrenskraft, och EU:s miljöprogram syftar till att utveckla och genomföra EU:s miljöpolitiska mål.

EU:s sammanhållningspolitik 2014-2020

Sammanhållningspolitiken är EU:s politik för tillväxt och utveckling av Europas regioner och utgör en del av den svenska regionala tillväxtpolitiken. EU:s sammanhållningspolitik har som mål att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU. Den syftar också till att undanröja hinder för en väl fungerande inre marknad och förbättra konkurrenskraften i Europas regioner. Sammanhållningspolitiken ska inriktas mot att uppfylla målen i Europa 2020-strategin om smart och hållbar tillväxt för alla. Dess främsta instrument för detta är strukturfonderna, det vill säga Europeiska socialfonden (socialfonden) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (regionalfonden).

I EU:s budget för 2014-2020 omfattar sammanhållningspolitiken investeringar på ca 325 miljarder euro som genomförs i EU:s regioner och städer, för att nå målen om tillväxt och sysselsättning och motverka klimatförändringar, energiberoende och social utestängning.

Inför perioden 2014-2020 har ett antal viktiga förändringar gjorts av sammanhållningspolitiken, bland annat:

 • ökad koncentration i linje med Europa 2020-strategins prioriteringar för smart, hållbar och inkluderande tillväxt
 • ökad resultatfokusering
 • ökad samordning mellan program och fonder
 • ökat fokus på förenklingar

För regional- och socialfonden omfattas Sverige under perioden 2014-2020 av målet för investeringar i:

 • Tillväxt och sysselsättning
 • Europeiskt territoriellt samarbete.

Tillväxt och Sysselsättning

Regionalfondens insatser syftar till stärkt regional konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Regionalfonden ska verka för strukturförändrande insatser inom de prioriterade områdena innovation, entreprenörskap och grön ekonomi. Regionalfonden bidrar med en europeisk dimension för att utveckla konkurrenskraftiga regioner och företag i Sverige. Utgångspunkten är att nationella och regionala satsningar ska komplettera varandra.

Inriktningen för regionalfondsprogrammen kommer enligt förslaget att vara:

 • Stärka forskning och innovation
 • Öka tillgången till och användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT, eng. ICT)
 • Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (SMF, eng. SME)
 • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi
 • Främja hållbara transporter
 • Tekniskt stöd

Socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. Insatserna syftar till att stärka kvinnors och mäns ställning i arbetslivet genom att stimulera kompetensutveckling, öka övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt underlätta ungas etablering i arbetslivet. Utgångspunkten för fondmedlens användning under programperioden är att dessa ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Socialfonden möjliggör en ökad samverkan mellan relevanta aktörer och individanpassade insatser.

Inriktningen för socialfondsprogrammet kommer enligt förslaget att vara:

 • Kompetensförsörjning
 • Öka övergångarna till arbete
 • Sysselsättningsinitiativet för unga
 • Tekniskt stöd

 

Europeiskt territoriellt samarbete.

De 13 programmen inom det territoriella samarbetet finansieras av regionalfonden och är en viktig del av den regionala och nationella tillväxtpolitiken i Sverige. Genom ökat resultatfokus, större strategiskt fokus och starkare kopplingar till övriga program och den strategiska planeringen på alla nivåer i genomförandet ska mervärdet av det europeiska territoriella samarbetet stärkas ytterligare under programperioden 2014-2020.

Prioriterade områden i de gränsregionala och transnationella programmen är satsningar som syftar till att:

 • Stärka gränsöverskridande innovationssystem och insatser för att bygga upp kritisk massa inom forskning och innovation, samt klusterutveckling
 • Främja konkurrenskraft hos näringslivet i gränsregionerna
 • Utveckla unika gränsöverskridande natur- och kulturmiljöer samt skydd av miljö, kust och ekosystem
 • Främja anpassning till energi, miljö- och klimatutmaningar
 • Bidra till hållbara transporter genom stärkt planering av infrastruktur och kommunikationer

De interregionala samarbetsprogrammen omfattar alla 28 medlemsländer inom EU och omfattar insatser för nätverk och erfarenhetsutbyte inom hela EU.

 

Tematiska program

EU har även tematiska fonder och program att tillgå för att finansiera utvecklingsprojekt beroende på vilket tema och vilken sektor projektidén berör. Huvudansvaret för de tematiska programmen har EU-kommissionen och de generaldirektorat som ansvarar för de berörda tematiska områdena. Ofta finns dock nationella kontaktmyndigheter i de olika medlemsländerna som kan bistå med information och hjälp med att utveckla en projektidé.

De tematiska programmen är inte knutna till geografiska regioner inom Europa utan är istället starkt knutna till specifika områden så som till exempel IT, folkhälsa, miljö, energi, ungdomsfrågor och forskning. För att projekten skall bli beviljade EU-stöd krävs internationell samverkan, medfinansiering och överensstämmelse med programmets krav och kriterier.

 • Publicerat: 2016-12-20 av annika.henesey@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?