Projektansökan

Ansöka om EU-medel

Varje år avsätter EU pengar i form av olika bidragsprogram vilka är möjliga att söka för unionens medborgare. Det kan tyckas vara stora summor pengar och att det därmed skulle vara lätt att få del av dessa bidrag. Så är dock inte fallet. Det är en stor process att söka och det är väldigt många sökande till varje program. För att ha chans att få del av dessa bidrag är det många saker som måste tas hänsyn till, noga planeras och vissa grunder som måste finnas i projektet.

De hundratals olika EU-programmen skiljer sig åt beträffande tillämpningsområden, stödformer, vilka som kan söka, ansökningsförfarande, finansiell kontroll etc. För varje program och stöd finns noga angivna mål och prioriteringar, vilka har sin grund i EU:s fördrag. För att vara berättigat till stöd måste projekten följa de särskilda målen för ett program och uppfylla de kriterier som är knutna till det. Kriterierna anges tydligt i beskrivningarna av programmet och i ansökningshandlingarna.

Partnerskap

För att komma igång med arbetet kan det vara nödvändigt att ta hjälp från annat håll. Här är det bra om man kan nyttja redan existerande kontakter för att dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter. Finns det inga tidigare personliga kontakter kan man utnyttja redan existerande nätverk.

Det är viktigt att nätverka och vara ute i god tid för att etablera kontakter med potentiella deltagare. Tänk på att kultur och arbetssätt varierar mellan länder, visa därför flexibilitet och samarbetsvilja. Det är noga att sammansättningen av deltagare blir så bra som möjligt för att projektet skall vara möjligt att genomföra.

Projektansökan

Lägg upp en tidsplan för projektet. När skall projektet äga rum, det vill säga hur mycket tid behöver avsättas till projektet. Det som är viktigt att tänka på vid skrivandet av ansökan är att vara grundlig och noggrann. Arbeta efter en god struktur och var tydlig när det gäller projektorganisation, rutiner och fördelning av ansvar samt arbetsuppgifter. Var även noga med att definiera konkreta mål, delmål och innehåll. Planera också för utvärderingen, det är viktigt att det är möjligt att mäta arbetsinsatserna och hur väl målen har uppfyllts.

Tänk på att det är tidskrävande att färdigställa en ansökan. Planera därför noga och avsätt mycket tid till detta. Det kan även vara nyttigt att ta hjälp av någon som tidigare skrivit ansökningar av det här slaget.

Var noga med budgeten. Speciellt om projektet löper över flera år eftersom EU-bidragen ligger fast när beslutet har fattats. Tänk även på att skriva en bra och konstruktiv sammanfattning. Det är oftast den som beslutsfattarna läser. Det är i regel ingen som har tid läsa hela ansökan då den som skall läsa ansökan har ett mycket stort antal ansökningar att läsa.

Kommissionen gör det slutliga valet av projekt som ska stödjas och kommer att granska ansökan efter vissa kriterier:

  • Är detta ett prioriterat område i den aktuella utlysningen?
  • Har projektet en europeisk dimension?
  • Är det "rätt" sammansättning av parter med god organisation och styrning?
  • Har projektet teknisk-vetenskaplig nivå och innovativa idéer?
  • Är projektet konkurrensneutralt? EU kan inte lämna stöd om detta riskerar att snedvrida konkurrensen.
  • Är målen realistiska och mätbara?
  • Innebär projektet och dess utfall en potentiell vinst för gemenskapen?
  • Finns (beroende på vad sakområdet och projektet handlar om) intressanta ekonomiska-, industriella-, sociala-, säkerhets-, eller miljöaspekter?

Efter projektansökan

När ansökan väl är inne bör man räkna med att beslutsprocessen tar lång tid. Ansökan är dessutom endast början på projektet. Var därför noga med att underhålla kontakterna med era projektpartners under perioden mellan ansökan och projektstart. Försök även att förbereda projektstarten så mycket som möjligt för att kunna komma igång så snart ni får besked. Använd väntetiden till att fördjupa era projektkontakter samt till att marknadsföra ert projekt, t.ex. inom den egna organisationen eller i massmedia. Om ni får avslag tänk på att efterlysa orsakerna till varför ni fick avslag och var noggranna vid analysen av skälen. Det är viktigt att orsakerna blir kända för att ni skall kunna undvika att göra samma fel vid nästa ansökan.

  • Publicerat: 2017-06-26 av annika.henesey@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?