Regionala projektmedel

Karlshamns kommun kan söka extern finansiering för insatser inom ett antal områden. Karlshamn har bland annat beviljats statliga medel för kulturprojekt och regional tillväxt samt fått finansiering för ett antal regionala EU-projekt inom regionala utvecklingsfonden och europeiska socialfonden. Region Blekinge hjälper till med finansiering och rådgivning.

Även Länsstyrelsen i Blekinge län har möjlighet att finansiera kommunala insatser inom områden som lokal och regional utveckling, främja kvinnors företagande, naturvård, vattenförvaltning, landsbygdsutveckling, integrationsarbete, bredbandsutbyggnad. Länsstyrelsen administrerar medel från såväl svenska staten som från EU. Information om regionala finansieringsprogram finns via länkarna till höger.

EU:s regionala utvecklingsstöd

EU:s regionala utvecklingsstöd har som mål att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan EU:s regioner och att öka EU:s konkurrenskraft gentemot omvärlden. EU:s stöd ska komplettera det nationella. Alla regionala projekt kräver medfinansiering. Det betyder att projekten delvis måste vara nationellt finansierade. EU bidrar vanligtvis med cirka hälften av medlen som behövs till ett projekt. Medlen kommer från EU:s två strukturfonder:

• Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) – regionalfonden

• Europeiska socialfonden (ESF)

Ansvaret för att informera om och administrera EU:s strukturfonder är decentraliserat till myndigheter i mottagarländerna. I Sverige ligger ansvaret på Tillväxtverket samt Svenska ESF-rådet.

Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

  • Publicerat: 2015-06-17 av annika.henesey@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?