Foto: Leila Rudelius

Första fullmäktige hölls med många voteringar

2018-10-23 | Påverka
Igår, måndagen den 22 oktober, sammanträdde nyvalda kommunfullmäktige för första gången. Under mötet valdes bland annat ett nytt presidium och en valberedning.

Under gårdagens fullmäktigesammanträde med de gamla och nyinröstade ledamöterna valdes bland annat kommunfullmäktiges presidium. Till kommunfullmäktiges ordförande valdes Marie Sällström (S), vice ordförande blev Gertrud Ivarsson (C) och andre vice ordförande Iréne Ahlstrand Mårlind (M). Till valberedningen valdes ledamöter och ersättare med Per-Ola Mattsson (S) som ordförande och Magnus Gärdebring (M) som vice ordförande. Valberedningens uppdrag är nu att arbeta för att nominera kandidater till kommunens olika nämnder och styrelser.

Delårsrapporten pekar på minus

Kommunfullmäktige beslutade även att anta de helägda kommunala bolagens bolagsordningar och ägardirektiv och nämndernas inkomna resultatrapporter. Fullmäktige fastställde även delårsrapporten som efter åtta månader visar på ett förväntat minusresultat på 20 miljoner kronor, vilket är 53 miljoner kronor sämre än vad som var budgeterat för 2018.

Samma mötestider som föregående mandatperiod

Nästa års sammanträdestider beslutades bli som tidigare med start klockan 17.00. Undantaget är i september då man börjar klockan 15.00.

Folkhälsopolicyn förlängs

Fullmäktige beslutade även att förlänga den länsgemensamma folkhälsopolicyn till att gälla under de kommande två åren, dock längst till årsskiftet 2020/21. Beslutet gäller dock bara om Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, Karlskrona kommun, Karlshamns kommun, Ronneby kommun, Olofström kommun och Sölvesborgs kommun fattar samma beslut.

Inga vilda djur på cirkus

Andreas Saleskogs (S) och Annacarin Leufstedts (S) motion om att kommunen ska kunna neka cirkus med vilda djur på kommunal mark gick igenom.

Återremiss för att införa sjukvårdsbiträden

Lars Hasselgrens (M) förslag om att Karlshamns kommun ska återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträde eller motsvarande och ge utbildningsförvaltningen i samverkan med omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en lämplig yrkesutbildning för sjukvårdsbiträde återremitterades efter votering av fullmäktige. Detta eftersom partierna var oense om huruvida det var fullmäktiges roll att besluta om att plocka bort eller tillsätta olika personalkategorier. Socialdemokraterna menar att det ska göras ute i verksamheterna där professionen finns.

Det blir ett ”Öppet Rådhus”

Magnus Gärdebrings (M) förslag om att årligen bjuda in medborgarna till ett ”öppet rådhus” i syfte att informera och föra dialog med medborgarna gick igenom. Kommunstyrelsen har nu fått i uppdrag att besluta om formerna för motionens genomförande.

Räddningstjänstens taxehöjning klubbades igenom

Fullmäktige antog också de taxehöjningar som Räddningstjänsten Blekinge Väst föreslagit, då de jämförelsevis har legat relativt lågt hittills.

Under nästa fullmäktigemöte, den 19 november, ska bland annat budgeten för de fyra kommande åren presenteras.

 Du kan läsa ärendelistan som pdf här.

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?