Foto: Roger Karlsson

Kommunfullmäktige 10 april

2017-04-10 | Påverka
Här kan du ta del av en sammanfattning av de beslut som Kommunfullmäktige fattade.

Årsredovisning för 2017

Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg och verksamhetscontroller Anette Ericsson, presenterade resultatet för 2016 som landar på plus 15,9 miljoner kronor inklusive 3,3 miljoner för VA. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna kommunens årsredovisning för år 2016 samt att:

  • inte tillåta någon över- och underskottsreglering.
  • ge kulturnämnden 540 000 kronor och tekniska nämnden 5 miljoner i tillägg samt minska kommunstyrelsens anslag med 1 miljon kronor.
  • minska 2017 års avskrivningar med 200 000 kronor (exklusive VA).
  • öka 2017 års intäkter för skatter och bidrag med 7, 982 miljoner kronor.
  • öka det budgeterade resultatet för 2017 från 14, 523 miljoner kronor till 18, 165 miljoner kronor.
  • investeringsbudgeten för 2017 ökas till 195 miljoner kronor.
  • ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett miljöprogram för 2018 som underlag för ett miljöbokslut för 2019.

Revisionsberättelse för år 2016

Revisorsordförande Lars Beckman presenterade årets revision. Kommunfullmäktige beslutade att ge de förtroendevalda revisorerna ansvarsfrihet för år 2016.

Revisionens samlade rapporter och skrivelser hittar du här

Motion om otillåtna containrar

Anders Englesson (MP) föreslår att Karlshamns kommun tar fram en rutin för hur insamlingscontainrar på kommunal mark ska hanteras. Motionären menar att det på flera återvinningsstationer i Karlshamn står insamlingscontainrar för kläder utan information och relevant märkning.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget.

Motion om att öppna upp för fler aktörer med godkänd kompetens att erbjuda SFI i kommunen - Elin Pettersson (M) och Cecilia Holmberg (M)

Kommunfullmäktige beslutade att inte godkänna motionen. Beslutet togs med hänvisning till att det redan i dag är öppet för andra aktörer att bedriva SFI-undervisning i kommunen.

Upphävande av skogspolicyn

Kommunfullmäktige beslutade att upphäva skogspolicyn från 2009.

Karlshamns kommun äger omkring 1800 hektar skogsmark. Av denna areal är 700 hektar naturreservat och resterande yta produktionsskog och bostadsnära skog. Riktlinjerna för skötseln av kommunens skog sköts enligt en skogspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2009 och en grön skogsbruksplan från 2011. Tekniska nämnden föreslår att skogspolicyn upphävs och ersätts med riktlinjer som hanteras av ansvarig nämnd. 

Byte av namn på Socialnämnden till Nämnden för arbete och välfärd

Kommunfullmäktige beslutade att anta det nya namnet.

Suzanne Svensson (S) avgår som ordförande i Festivalkommittén

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Christel Friskopp (S) som ny ordförande i Festivalkommittén och att Marie Sällström (S) ersätter Christel Friskopp som ledamot i Festivalkommittén.

  • Författare: annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?