Foto: Annette Sandberg

Nu har du möjlighet att tycka till om ditt framtida boende

2018-04-13 | Påverka
Kommunen håller på att arbeta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram och efterlyser fler synpunkter från kommuninvånare. Planarkitekt Jens Löfqvist har tagit fram den digitala enkäten som ligger tillgänglig på kommunens hemsida och via Facebook.

Boende är en angelägen fråga. Karlshamns kommun fortsätter sitt systematiska arbete för att kartlägga Karlshamnsbornas önskemål och synpunkter. Efter en lyckad enkät med svar från drygt 450 personer i åldern 65 år och äldre, vänder sig Karlshamns kommun nu till samtliga invånare som vill dela med sig av sin syn på hur och var man vill bo för att trivas i kommunen.

Jens Löfqvist planarkitekt på Stadsbyggnadsavdelningen i Karlshamn har jobbat fram enkäten som under april månad finns tillgänglig via kommunens hemsida och Facebook. Fler svar önskas!

Bostadsförsörjningsprogrammet ska visa vägen

Ett bostadsförsörjningsprogram är ett strategiskt dokument där kommunen redovisar sin viljeriktning och riktlinjer för hur kommunen tänker möjliggöra för en god försörjning av bostäder. Varje kommun måste enligt lag ha ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram, vårt nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2012 och är i behov av en uppdatering. Det kom ny lagstiftning om bostadsförsörjningsprogrammets innehåll 2014 och därför kommer det nya bostadsförsörjningsprogrammet inkludera fler aspekter och vara förtydligat med ett mer regionalt perspektiv.

Analog enkät till ensamstående över 65 år som bor i villa.

I december skickade kommunen ut en enkät via post till samtliga ensamstående över 65 år som bor i villa i kommunen.

− Responsen var väldigt positiv, vi fick in strax över 460 svar vilket var mycket mer än vi hade förväntat oss. Enkäten skickades ut till drygt ett tusen personer så svarsfrekvensen var nästan 50 %, det ger oss ett väldigt bra statistiskt underlag för målgruppen, säger Jens Löfqvist.

En digital enkät till samtliga Karlshamnsbor

Den digitala enkäten kan besvaras fram till sista april.

− Hittills har vi fått 336 svar, vilket är jättekul men vi hoppas givetvis på mer, säger Jens Löfqvist.

Målgruppen för denna enkät är samtliga vuxna invånare i kommunen. Det är åldersgruppen 50-59 år som har skickat in flest svar hittills, de står för 22 % av svaren. Generellt är svarsfrekvensen rätt hög och jämn i åldersgrupperna 30-69.

Just nu är unga vuxna mellan 18-30 år och pensionärer över 70 år underrepresenterade så vi hoppas att den sprider sig i både yngre och äldre kretsar.  Om vi kollar på könsfördelningen så har nio procentenheter fler kvinnor svarat än män, 53 % identifierar sig som kvinnor, 44 % som män och 1 % har angivit en annan könsidentifikation, resterande procent har lämnat frågan obesvarad, säger Jens Löfqvist

Trygghet är en viktig fråga som tas upp i enkäten. Hur pass trygga känner sig kommuninvånarna?

−  Det är alltid svårt att mäta känslor på ett kvantitativt sätt, säger Jens Löfqvist. Vad som är tryggt för en person är inte nödvändigtvis tryggt för en annan.

I enkäten får man ange hur pass trygg man känner sig i en femgradig skala. Längst ner på skalan är 1. ”Mycket otrygg”, i mitten 3. ”Varken/eller” och högst upp på skalan är 5. ”Mycket trygg”. Lägger vi ihop resultatet av alla svar ser vi en generell trygghet på 4 av 5 vilket får sägas vara ett bra betyg. Samtidigt får vi inte glömma att 15 % har svarat att de känner sig otrygga eller mycket otrygga. Vi tänker alltid på trygghet när vi planerar och utformar städer, utformning av fysisk miljö har stor påverkan på trygghetskänslan och det är en av pusselbitarna vi kan bidra med i trygghetsarbetet.

Sammanställning och analys av svaren

− Vi kommer att sammanställa svaren i analysrapporter som vi sedan kan jämföra för att se intressanta samband. Enkäten ger givetvis ett bra underlag för riktlinjer men den väcker också nya frågor som behöver diskuteras med kommuninvånare och politiker, säger Jens Löfqvist.

  • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?