Foto: Karlshamns kommun

Välkommen till möte om detaljplan för Väggaviken

2016-06-10 | Påverka
Ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1 med flera (Väggaviken), har tagits fram. Välkommen på samrådsmötet torsdagen den 16 juni i Rådhuset i Karlshamn!

Möjlighet att ställa frågor

Mötet börjar klockan 17:30 i Rådhussalen. Under mötet informerar kommunen om planförslaget och du har möjlighet att ställa frågor.

Lämna synpunkter 

Under tiden 30 maj–19 augusti 2016 ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. 

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintliga förhållanden, småbåtshamn och verksamhetsområde, i området. 

Planen ska också möjliggöra för utveckling av dessa samt etablering av handel, kontor, bostäder kultur och fritid. 

Syftet är också att tydliggöra allmänhetens tillträde till området, bland annat genom att utveckla strandpromenaden.

Strandskydd upphävs 

Planen innebär att strandskydd inom planområdet upphävs. Samråd har tidigare genomförts om programförslag för området, vilket legat till grund för det nu aktuella detaljplaneförslaget.

Påverkan på miljön

Byggnadsnämndens ställningstagande är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen och att en miljökonsekvensbeskrivning därmed inte krävs. 

Samrådshandlingar 

Samrådshandlingar finns under samrådstiden tillgängliga på Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i Karlshamn samt på Karlshamns stadsbibliotek (Kulturbyrån) och delvis på kommunens hemsida: www.karlshamn.se/planer.

Kontakta handläggare vid frågor

Frågor angående detaljplanen besvaras av Stadsmiljöavdelningens handläggare på telefon 0454-816 54, fram till och med 13 juli.

Under perioden 13 juli–18 augusti nås kommunens planhandläggare via växeln:
0454-810 00 på grund av semester.

Synpunkter?

Har du synpunkter ska dessa lämnas skriftligen senast den 19 augusti 2016 till byggnadsnamnden@karlshamn.se eller:

Karlshamns kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset,
374 81 Karlshamn

  • Författare: caroline.kideback@karlshamn.se
  • Etiketter: Väggaviken Detlajplan samrådsmöte möte samråd
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?