Information om försäljning och tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel

Tobak och folköl

Alkohol- och tobakslagen är i första hand sociala skyddslagstiftningar och dess huvudsakliga syfte och mål är att begränsa alkoholens och tobakens skadeverkningar. Som grund för bedömning och tolkning av alkohol- samt tobakslagen följer Karlshamns kommun Statens Folkhälsoinstituts rekommendationer om hur de olika bestämmelserna ska tillämpas.

Länk till Statens Folkhälsoinstituts hemsida finner du i rutan ”Hitta” till höger.

Vad är folköl?

Folköl är detsamma som öl klass II. Folköl är en maltdryck med en alkoholhalt mellan 2,25- 3,5 %. (öl med högre volymprocent kallas för starköl).

Vad är en tobaksvara?

En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

Anmälningsskyldighet

Det finns inte något särskilt tillstånd att söka för den som vill bedriva detaljhandel eller servering av folköl, inte heller för den som vill utöva tobaksförsäljning. Däremot ska en anmälan om verksamheten göras till den kommun där försäljningen sker. Om ett försäljningsställe byter ägare är det viktigt att observera att den nya ägaren måste skicka in en ny anmälan till kommunen. Anmälan görs på särskild utformad blankett.

Anmälningsblanketten finner du i rutan ”Dokument” till höger.

Egentillsyn

Den som bedriver försäljning av folköl och/eller tobaksvaror ska utföra särskild tillsyn över försäljningen. För denna tillsyn ska det finnas ett lämpligt program utformat för verksamheten, ett egentillsynsprogram. Programmet ska arbetas fram av den som är ansvarig för butiken/serveringsstället där det framgår hur denne tillsammans med övrig personal ska arbeta för att alkohol- och/eller tobakslagens bestämmelser följs. Anmälningsblankett tillsammans med egenkontrollsprogram ska skickas in till kommunen innan försäljning påbörjas.

Egenkontrollsprogram hittar du i rutan ”Dokument” till höger.

Åldersgräns

Folköl och tobaksvaror får inte säljas till någon som är under 18 år eller till någon som man misstänker ska lämna över ölen/tobaksvaran till en annan person som ännu inte fyllt 18 år (langning). Folköl får inte heller säljas eller serveras till en person som är berusad av alkohol eller påverkad av annat berusningsmedel. Varje försäljningsställe ska dessutom ha tydliga skyltar om åldersgränsen 18 år inne i butiken samt i anslutning till kassan.

Märkning och marknadsföring

Marknadsföring av tobak och folköl får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Tobaksvaror får inte marknadsföras utanför butiken eller inne i butiken så att den är synlig från utsidan. Det är tillåtet att använda neutrala skyltar med saklig text som informerar om varnas märke samt pris. För mer utförlig information om märkning och marknadsföring besök gärna Konsumentverkets webbplats.

Länk till Konsumentverkets hemsida hittar du i rutan ”Hitta” till höger.

I Sverige finns särskilda krav på märkning av tobaksvaror. Varningstexter som upplyser om de hälsorisker som är förbundna med bruk av tobak ska finnas på förpackningen till tobaksvaror. Dessa texter ska vara på svenska och ha en viss storlek och form. En innehållsdeklaration ska också kunna utläsas på tobaksvarans förpackning som upplyser om de skadliga ämnen som tobaken innehåller. Text eller märkning som ger intryck av att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra får inte användas.

Förbud mot styckförsäljning av cigaretter

En tobaksvara som säljs till konsumenter får inte tillhandahållas i form av lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 stycken cigaretter. 

Krav på mat vid försäljning av folköl

För att försäljning samt servering av folköl ska vara tillåten är det en förutsättning att ett tillräckligt brett matutbud finns tillgängligt. En butik ska kunna erbjuda ett flertal olika livsmedelsprodukter som tillexempel, mejerier, charkvaror, torrvaror, grönsaker, frukt, konserver och djupfrysta varor. Som livsmedel räknas även pizzor, piroger, smörgåsar samt portioner av hämtmat. Övriga produkter som kan finnas i en butik som tillexempel godis, glass, lättdrycker och kex kategoriseras inte in som ett matutbud. 

Sanktioner

Kommunen kan förbjuda tobaksförsäljning samt detaljhandel med eller servering av folköl eller delge en varning om reglerna inte följs. Förbud kan meddelas för antingen sex eller tolvmånader, beroende på om lagöverträdelsen upprepas eller anses som en allvarlig underlåtelse.

Receptfria läkemedel

Vad är receptfria läkemedel?

Ett receptfritt läkemedel är ett medikament som får utanordnas från apotek utan att det förskrivs på recept eller att rekvisition föreligger. Innan ett läkemedel kan bli receptfritt måste läkemedlets användningsområde, dosering och sättet som läkemedlet ska ges på vara godkänt av Läkemedelsverket. Sedan den 1 november år 2009 får även vissa receptfria läkemedel säljas utanför apoteket, exempelvis i mataffärer och på bensinstationer.

Anmälningsskyldighet

Vid försäljning av receptfria läkemedel, inklusive nikotinmedel, måste en anmälan göras till Läkemedelsverket och även till den kommun där försäljningen sker.

I rutan till höger finner du länken till Läkemedelsverkets hemsida samt anmälningsblanketten som ska skickas in till kommunen.

Egenkontrollsprogram

Det finns olika regler och krav för att få sälja receptfria läkemedel. Försäljningsstället måste bland annat skapa ett egenkontrollprogram innan försäljningen påbörjas. Programmet ska arbetas fram av den som är ansvarig för butiken, där det klart framgår hur denne tillsammans med övrig personal ska arbeta för att reglerna kring försäljning av receptfria läkemedel följs. Anmälningsblankett tillsammans med egenkontrollsprogram ska skickas in till kommunen innan försäljning påbörjas.

I rutan ”Dokument” till höger finner du egenkontrollsprogrammet.

Det är också viktigt att känna till reglerna för exponering och förvaring av läkemedel. Vidare måste löpande rapporter över försäljningsstatistiken lämnas till Apotekens Service, som för statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige. För mer utförlig information och vägledning besök Läkemedelsverkets webbplats.

Åldersgräns

Receptfria läkemedel får inte säljas till någon som är under 18 år eller till någon som man misstänker ska lämna över läkemedlet till en annan person som ännu inte fyllt 18 år (langning). Varje försäljningsställe ska dessutom ha minst en tydlig skylt i anslutning till kassan om åldersgränsen 18 år för köp av receptfria läkemedel.

Tillsyn och tillsynsavgift

Karlshamns kommun är lokal tillsynsmyndighet och ansvarar för den omedelbara tillsynen av folköl, tobak samt receptfria läkemedel.

Varje återförsäljare i Karlshamns kommun ska besökas minst en gång per år. Överträdelser av lagens bestämmelser och/eller brister i verksamheten ska dokumenteras och direkt påtalas för ägare eller personal. Efter varje tillsynsbesök ska en skriftlig tillsynsrapport upprättas och skickas till försäljningsställets ägare.

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift av den som bedriver försäljning av folköl, tobak och/eller receptfria läkemedel. Detta är en taxa som har fastställts av kommunfullmäktige och som betalas årligen. 

  • Publicerat: 2014-07-04 av linus.de.petris@karlshamn.se
  • Etiketter: Tobak,Folköl,Receptfria läkemedel,Egenkontrollsprogram,Anmälan
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?